Điều Thứ Hai Mươi Ba: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Nhiều lần tái phạm Thế Luật của Đạo.
ID026109 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Ba: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Nhiều lần tái phạm Thế Luật của Đạo. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Ba: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Nhiều lần tái phạm Thế Luật của Đạo.

  • Nếu tái phạm hoặc không bỏ nết hư và nghiệp quấy thì phải trục xuất. Trong bổn đạo không ai đặng nhận nhìn là đạo hữu nữa.