Điều Thứ Hai Mươi Bốn: Hội Công Đồng phán xét những Tín Đồ nhiều lần phạm Luật.
ID026110 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Bốn: Hội Công Đồng phán xét những Tín Đồ nhiều lần phạm Luật. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Bốn: Hội Công Đồng phán xét những Tín Đồ nhiều lần phạm Luật.

  • Hội Công Đồng có Đầu Sư một phái làm đầu và hai chức sắc hai phái kia nghị sự phán đoán về hình trục xuất theo lời của người làm đầu trong Họ xin.

Lịnh này sẽ dán nơi Thánh Thất sở tại cho chư tín đồ rõ biết.