Chương Tịnh Thất
ID026112 - Chương : Chương Tịnh Thất 🖶 Print this Chương
Phần : Phần Tịnh Thất
Luật : Tân Luật

"Tịnh Thất" là nhà thanh tịnh để cho các tín đồ vào mà tu luyện.

Muốn vào nhà Tịnh Thất phải tuân y những điều lệ như sau nầy:

 

Điều Thứ Nhứt: Điều kiện để được vào Tịnh Thất - Nhơn Đạo, trai giới.

  • Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai giái từ sáu tháng sắp lên thì được xin vào Tịnh Thất mà nhập định.

 

Điều Thứ Hai: Điều kiện để được vào Tịnh Thất - Người tiến dẫn.

  • Phải có một người đạo đức hơn mình tiến dẫn và một người đạo hữu bảo hộ.

 

Điều Thứ Ba: Nội qui Tịnh Thất - Cấm thư tín vãng lai.

  • Cấm không đặng thơ tín vãng lai với người ngoài, trừ ra thân nhân, song phải có người "Tịnh Chủ" xem trước.

 

Điều Thứ Tư: Nội qui Tịnh Thất - Cấm thăm viếng.

  • Cấm người ngoài không được vào nhà Tịnh, chẳng luận là viên quan chức sắc cùng thân tộc tín đồ.

 

Điều Thứ Năm: Nội qui Tịnh Thất - Cấm chuyện vãn.

  • Cấm không được chuyện vãn với người ngoài, trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm song cũng phải có phép người "Tịnh Chủ" cho.

 

Điều Thứ Sáu: Nội qui Tịnh Thất - Cấm hút thuốc ăn trầu.

  • Nhập Tịnh Thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và không được ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm.

 

Điều Thứ Bảy: Nội qui Tịnh Thất - Giữ chơn thần an tịnh.

  • Phải giữ cho chơn thần an tịnh, đừng xao xuyến lương tâm. Phải thuận hòa không được tiếng lớn, phải siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đường đạo.

 

Điều Thứ Tám: Nội qui Tịnh Thất - Tùng mạng lịnh Tịnh Chủ.

  • Phải tuân mạng lịnh của một "Tịnh Chủ" phải y theo giờ khắc sẽ định mà hành công tu luyện.