Điều Thứ Nhứt: Điều kiện để được vào Tịnh Thất - Nhơn Đạo, trai giới.
ID026113 - Tiết : Điều Thứ Nhứt: Điều kiện để được vào Tịnh Thất - Nhơn Đạo, trai giới. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Tịnh Thất
Phần : Phần Tịnh Thất
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Nhứt: Điều kiện để được vào Tịnh Thất - Nhơn Đạo, trai giới.

  • Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai giái từ sáu tháng sắp lên thì được xin vào Tịnh Thất mà nhập định.