Điều Thứ Hai: Điều kiện để được vào Tịnh Thất - Người tiến dẫn.
ID026114 - Tiết : Điều Thứ Hai: Điều kiện để được vào Tịnh Thất - Người tiến dẫn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Tịnh Thất
Phần : Phần Tịnh Thất
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai: Điều kiện để được vào Tịnh Thất - Người tiến dẫn.

  • Phải có một người đạo đức hơn mình tiến dẫn và một người đạo hữu bảo hộ.