Điều Thứ Ba: Nội qui Tịnh Thất - Cấm thư tín vãng lai.
ID026115 - Tiết : Điều Thứ Ba: Nội qui Tịnh Thất - Cấm thư tín vãng lai. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Tịnh Thất
Phần : Phần Tịnh Thất
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Ba: Nội qui Tịnh Thất - Cấm thư tín vãng lai.

  • Cấm không đặng thơ tín vãng lai với người ngoài, trừ ra thân nhân, song phải có người "Tịnh Chủ" xem trước.