Điều Thứ Tư: Nội qui Tịnh Thất - Cấm thăm viếng.
ID026116 - Tiết : Điều Thứ Tư: Nội qui Tịnh Thất - Cấm thăm viếng. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Tịnh Thất
Phần : Phần Tịnh Thất
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Tư: Nội qui Tịnh Thất - Cấm thăm viếng.

  • Cấm người ngoài không được vào nhà Tịnh, chẳng luận là viên quan chức sắc cùng thân tộc tín đồ.