Điều Thứ Sáu: Nội qui Tịnh Thất - Cấm hút thuốc ăn trầu.
ID026118 - Tiết : Điều Thứ Sáu: Nội qui Tịnh Thất - Cấm hút thuốc ăn trầu. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Tịnh Thất
Phần : Phần Tịnh Thất
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Sáu: Nội qui Tịnh Thất - Cấm hút thuốc ăn trầu.

  • Nhập Tịnh Thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và không được ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm.