Điều Thứ Bảy: Nội qui Tịnh Thất - Giữ chơn thần an tịnh.
ID026119 - Tiết : Điều Thứ Bảy: Nội qui Tịnh Thất - Giữ chơn thần an tịnh. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Tịnh Thất
Phần : Phần Tịnh Thất
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Bảy: Nội qui Tịnh Thất - Giữ chơn thần an tịnh.

  • Phải giữ cho chơn thần an tịnh, đừng xao xuyến lương tâm. Phải thuận hòa không được tiếng lớn, phải siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đường đạo.