Điều Thứ Tám: Nội qui Tịnh Thất - Tùng mạng lịnh Tịnh Chủ.
ID026120 - Tiết : Điều Thứ Tám: Nội qui Tịnh Thất - Tùng mạng lịnh Tịnh Chủ. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Tịnh Thất
Phần : Phần Tịnh Thất
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Tám: Nội qui Tịnh Thất - Tùng mạng lịnh Tịnh Chủ.

  • Phải tuân mạng lịnh của một "Tịnh Chủ" phải y theo giờ khắc sẽ định mà hành công tu luyện.