2. Pháp-bửu, Vân-xa là gì?
ID026169 - Chương : 2. Pháp-bửu, Vân-xa là gì? 🖶 Print this Chương
Phần : II. Tìm Hiểu Trận Chiến Thiện Ác
Sách : Trận Chiến Thiện Ác Nơi Cõi Vô Hình
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

2. Pháp-bửu, Vân- Xa là gì?

Pháp bảo hay Pháp bửu có các nghĩa sau đây:

A. Pháp là một trong Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng.

Pháp bảo là ngôi Pháp quí báu. Đó là ngôi thứ nhì trong Thượng Đế ba ngôi: Phật, Pháp, Tăng. Ngôi thứ nhì ấy chính là Đức Phật Mẫu.

"Đức Chí Tôn là PHẬT, Phật chiết tánh biến ra PHÁP, là ngôi thứ nhì thuộc Âm, là Phật Mẫu. Nhưng chúng ta không biết cái bí mật ấy, là khí Âm Dương phối hiệp biến hình, mà Phật Mẫu dùng gì để tạo nên cơ quan hữu vi nầy, vì bởi Phật Mẫu dùng khối Sanh quang có năng lực vận hành trong không khí, chúng ta không thể thấy được. Khi biến ra hữu tướng là nước, lửa, gió, rồi nước lửa gió vận hành biến ra vạn vật, đi từ Hỗn Nguơn Khí, Hư Vô Khí, đến Huyền Ảnh Khí, rồi mới biến ra vạn vật, tức là Huyền Ảnh Khí biến ra nhơn hình vậy, ấy là TĂNG." (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp)

B. Pháp là phép thuật huyền diệu.

Pháp bảo (Pháp bửu) hay Bửu pháp là những vật có pháp thuật huyền diệu của các Đấng thiêng liêng.

o Đức Hộ Pháp có 2 pháp bửu là: Giáng Ma XửKim Tiên.
o Đức Thượng Phẩm có 2 pháp bửu: Long Tu Phiến và Phất chủ
o Đức Thượng Sanh có 2 pháp bửu: Thư Hùng Kiếm và Phất chủ
o Đức Quyền Giáo Tông tức Lý Thiết Quả có hai pháp bửu là: Hồ Lô và Gậy sắt.

C. Pháp là Giáo lý. Pháp bửu là giáo lý quí báu.

Khi Đức Phật Thích Ca còn sanh tiền, Đức Phật thường nhắc nhở các đệ tử rằng: Khi Ta tịch rồi, Ta để cái Pháp lại. Hãy coi nó như Ta. Tôn kính Ta thế nào thì sùng thượng cái Pháp cũng thế ấy... Cái Pháp của Phật, tức là giáo lý của Phật để lại cho nhơn loại, cứ đúng theo đó mà tu thì được giải thoát luân hồi. Giáo lý ấy quí báu hơn tất cả vàng bạc châu báu nên mới được gọi là Pháp bảo.

Vân-xa là xe gì?

Vân: Mây. Xa: chiếc xe. Vân xa là chiếc xe đi trên mây. Đây là pháp bửu của các Đấng Tiên Phật, dùng để di chuyển đến các thế giới trong Càn Khôn Vũ Trụ.