5. Cực Lạc Niết Bàn
ID026174 - Chương : 5. Cực Lạc Niết Bàn 🖶 Print this Chương
Phần : II. Tìm Hiểu Trận Chiến Thiện Ác
Sách : Trận Chiến Thiện Ác Nơi Cõi Vô Hình
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

5. Cực Lạc Niết Bàn - Cực Lạc Thế Giới- Cực Lạc Quốc là cõi nào? Ai chưởng quản?

Ba từ ngữ: Cực Lạc Niết Bàn, Cực Lạc Thế Giới, Cực Lạc quốc (Nirvana, Paradise, Kingdom of happiness), đều đồng nghĩa, chỉ cõi hoàn toàn an vui, hạnh phúc, không còn mê lầm hay phiền não. Ðó là cõi của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, của những người đắc đạo.

Theo Phật giáo, ở cõi Cực-Lạc Thế-Giới, nhà cửa, đền đài, cung điện, ao hồ đều rất đẹp được làm bằng bảy món quí báu gọi là Thất bảo, có hoa Tiên rơi xuống như mưa, có chim linh hót thanh tao. Người ở cõi nầy muốn gì có nấy, chỉ cần tưởng là có liền. Mục đích của người tu theo Phật giáo là được đắc quả lên ở cõi Cực Lạc Niết Bàn, giải thoát khỏi luân hồi.

Cõi Cực-Lạc Thế-Giới ở từng Trời thứ 10, đó là từng Trời HƯ VÔ THIÊN, do Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật chưởng quản.

Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo giảng về Cực Lạc Thế Giới như sau:

"Từ thử đến giờ, Cực-Lạc Thế-Giới trong Phât giáo đã truyền bá, tả tình trạng đã nhiều, cả thảy đều định, nếu mình tu theo Phật giáo, hễ đoạt vị đặng thì về Cực-Lạc Thế-Giới ... NIẾT BÀN CẢNH cũng như là kinh đô Cực-Lạc Thế-Giới vậy.

Chúng ta sẽ ngó thấy Ðức Phật Thích Ca nơi Kim Sa Ðại Ðiện, tức là Kim Tự Tháp, giống như bên Ai Cập, mà không thiệt giống. Có một điều, chúng ta nên để ý hơn hết là Kim Tự Tháp ấy có một cây dương lớn lắm, chúng ta không thế gì tả được, hình tướng cái lá của nó giống như sợi chỉ, chúng ta thấy nó bao trùm Kim Tự Tháp ấy.

Trong cái bí pháp của Niết bàn là cây dương ấy, mỗi lá dương đều có một giọt nước Cam lồ, mỗi giọt nước là một mạng căn trong Càn Khôn Vũ Trụ. Kim Tự Tháp có từng, có nấc, hằng hà sa số chư Phật, chúng ta không thể đếm được, ngồi trên liên đài của mình trên mỗi từng.

Bên Cửu Thiên Khai Hóa cầm quyền chánh trị Càn Khôn Vũ Trụ. Bên Cực Lạc Thế Giới tức là Niết Bàn, duy có giáo hóa mà thôi. Giờ phút nầy, dưới cội cây dương ấy, chúng ta vẫn thấy một liên đài rực rỡ quí báu vô giá, chiếu diệu cả muôn vạn linh quang bao phủ Càn Khôn Vũ Trụ. Trên liên đài ấy, giờ phút nầy, vị Chưởng giáo ở Niết Bàn là Ðức Di-Lạc Vương Phật đó vậy.

Buổi trước, ngai đó thuộc quyền của Ðức A-Di-Ðà. Ngày giờ mở ÐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, tức là mở Ðạo Cao Ðài, Ðức Chí Tôn đã giao quyền lại cho Ðức Di-Lạc. Ngày giờ nầy, giờ phút thiêng liêng nầy, Ðức Chí Tôn ban cho nhơn loại nguyên tử lực cũng do nơi liên đài đó vậy. Bởi Ðức A-Di-Ðà đã giao quyền lại cho Ðức Di-Lạc, giao quyền chưởng quản Càn Khôn Vũ Trụ, Ðức Di-Lạc ngồi ngự nơi Kim Tự Tháp, còn Ðức A-Di-Ðà trở vào ngự nơi Lôi Âm Tự."

Đức Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng quản từng trời HƯ VÔ THIÊN

Theo Di-Lạc Chơn Kinh thì Đức Nhiên Đăng Cổ Phật hiện nay chưởng quản từng Trời HƯ VÔ THIÊN, là từng Trời thứ 10, trên đó có Ngọc Hư Cung, là nơi họp Thiên triều của Đức Chí Tôn để chư Phật tạo định Thiên Thư, tận độ chúng sanh đắc qui Phật vị.

Kinh Tiểu Tường:
Tịnh niệm phép Nhiên Đăng tưởng tín,
HƯ VÔ THIÊN đến thính Phật điều.
Ngọc Hư Đại Hội ngự triều,..

Nhiên đăng 燃燈: Ám chỉ ánh sáng tâm linh bất hoại trong con người (wisdom light). Đây cũng là tên vị Phật xưa (thời Nhất Kỳ Phổ Độ), tiếng Sanskrit là Dipankara. Ngài có trước Phật Thích Ca (thời Nhị Kỳ Phổ Độ), hồng danh là Nhiên Ðăng Cổ Phật 然燈古佛 (Dipankara the Ancient Buddha).

Thời Nhứt Kỳ Phổ Độ, Đức Nhiên Đăng Cổ Phật giáng trần mở Phật giáo ở Ấn Độ ứng với đời vua Hiên Viên Huỳnh Đế bên Tàu. Ngài làm Chưởng Giáo Sơ Hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội.