2. Luật phản động
ID026193 - Chương : 2. Luật phản động 🖶 Print this Chương
Phần : III. Trận chiến xảy ra ở cõi nào?
Sách : Trận Chiến Thiện Ác Nơi Cõi Vô Hình
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

2. Luật phản động

1. Quỉ vương là tay diệt hóa. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q2, Trang 69)

2. Ngày nay Đạo đã khai tức là tà khởi. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 34)

3. Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp "Tam Kỳ Phổ Độ", Quỉ vương đã khởi phá khuấy chơn Đạo đến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi. Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu nầy, mượn cơ mầu nhiệm, hiệp Tam Thập Lục Động đổi gọi Tam Thập Lục Thiên các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Đạo (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 38).

4. Trong "Tam Thiên Thế Giới" còn có Quỉ mị chuyển kiếp ở lộn cùng các con thay, huống lựa là "Thất Thập Nhị Địa" nầy sao không có cho đặng. Hai thay! Lũ Quỉ lại là phần nhiều, nó bày bố ra mỗi nơi một giả cuộc mà dỗ dành các con. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 69)

5. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình, chung quanh các con dầu xa dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lẫn lộn với các con. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 13)

6. Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, lại hằng ngày xúi biểu nó cắn xé các con, song Thầy cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức các con . (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 69)

7. Đạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các con, nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ còn bỏ Đạo thì các con ở dưới phép Tà Thần. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 34)

8. Những sự phàm tục đều là mưu kế của tà mị yêu quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh Đạo của các con, những mưu Quỉ quyệt ấy do lịnh của Thầy dùng để thử các con. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 34)

9. Các con không Đạo thì là tôi tớ Quỉ mị. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 70)

10. Thầy đến lập cho các con một nền chơn Đạo, tức là mỗi sự chi dối trá là chẳng phải của Thầy. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 77)

11. Thầy đến là chủ ý để dạy cả nhơn sanh đặng hòa bình chớ chẳng phải đến đặng giục thêm nghịch lẫn nhau. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 77)

12. Mấy lần vun đắp nền Đạo, Thầy cũng đều bị các con mà hư giềng Đạo cả. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 62)

13. Nhiều kẻ dụng thế để cầu Thầy, chớ kỳ thật là chúng nó muốn tìm cách dòm hành mong các con lầm mà bại lộ cơ quan mật yếu mà thôi. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q2, Trang 32)

14. Lý Bạch: Nhiều kẻ lại tư lịnh, muốn mở riêng đường khác, đặng dìu nhơn sanh vào lối quanh co, hại thay mà cũng tiếc thay! Căn xưa quả trước chẳng chịu lo đền bồi, lại tự dẫn mình vào nơi hang thẳm sau kết cuộc ra thế nào sẽ thấy. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q2, Trang 38)

15. Thầy lại thấy nhiều đứa chưa hiểu thấu huyền diệu là gì, bị người chê rồi về còn biếm nhẻ nữa phải nghịch chánh lý chăng? Trong phần đông các con, nhiều kẻ ấy. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 45)

16. Sự xảy ra nơi Thánh Thất tuy là nơi mối Đạo chậm trễ nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì tâm trung chánh đáng thì làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm chí vạy tà là chỗ của tà quái xung nhập. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 61)

17. Cả môn đệ Thầy duy có biết một chứ không biết hai; kẻ nào cưu tâm chia phe phân phái là đứa thù nghịch của Thầy. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 52)

18. Trung! Con biết rằng Thầy thương yêu nhơn loại là dường nào chưa? Những điều ngăn trở đều do nơi tiền khiên của cả chúng sanh. Đã vào trọn một thân mình nơi ô trược thì Thầy đây cũng khó mà rửa với một gáo nước mà đặng trong sạch, nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị trên mười ngàn năm, thì thế nào cổi Thánh đức trong một lúc chẳng tới một năm cho trọn lành đặng. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 44)

19. Đạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh, nên Thầy nôn nóng, nhưng mà Thiên cơ chẳng nghịch đặng, ma Quỉ hằng phá Chánh mà giữ Tà, chư Tiên Phật trước chưa hề tránh khỏi. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q2, Trang 11)

20. Thầy nói cho các con hiểu trước rằng, cả môn đệ Thầy đã lựa chọn, lọc lừa còn lối nửa phần vì Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, Trang 34)