1). Hư không có bảy cõi.

Trên Hư không có bảy cõi (7 cosmic planes)

1. Cõi thứ nhứt cao hơn hết là cõi Thái Cực hay là cõi Tối Đại Niết Bàn Hư Không (Adi Plane).
2. Cõi thứ nhì là cõi Lưỡng Nghi hay là cõi Đại Niết Bàn Hư Không (Anupadaka Plane).
3. Cõi thứ ba là cõi Tứ Tượng hay là cõi Niết Bàn Hư Không (Nirvana Plane ).
4. Cõi thứ tư là cõi Bồ Đề Hư Không (Bouddhi Plane).
5. Cõi thứ năm là cõi Trí Tuệ hay là cõi Thượng Giới Hư Không (Mental Plane).
6. Cõi thứ sáu là cõi Dục Giới hay là cõi Trung Giới Hư Không (Astral Plane).
7. Cõi thứ bảy là cõi Hạ Giới hay là cõi Hồng Trần Hư Không (Physic Plane).

Sự tiến hoá nầy đòi hỏi một thời gian khá lâu, tính ra cả trăm triệu năm, chớ nào phải trong một vài kiếp mà con người được trở nên trọn sáng trọn lành.

Con người phải học hỏi và kinh nghiệm trong năm cõi với 5 thể khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ nói về hai thể thường sử dụng nhất:

- Trần thế: sử dụng thể xác và thể phách.
- Trung Giới: sử dụng Thể Vía