Lời Dẫn

Xin mượn thơ của Đức Lý Giáo Tông thay cho lời dẫn.

... . sầu bi, 
Cuộc thế mị,
Ham phú quí,
Nhiều phen đổ lụy ngậm hờn,
Trăm cay ai để gieo đờn tri âm.
Ruột gan bầm....
***
Xoi lỗ tai cho thông và nghe cho lọt
Lời Phật, Tiên ngon ngọt khuyến đời
Sẵn thuốc Thần nhỏ mắt đui,
đặng tỏ sáng mà thấy Đạo Trời
Vì mạt kiếp, mở độ đời cơn giết lẫn ….. .
Cõi giả dối, bóng tuỳ theo hướng ánh
Cười dã man chấu cánh cậy hơi cào ….. .
Giọng hạnh kiêu ở thấp tặng mình cao
Miệng Mô Phật lòng gươm đao toan kế hận.
Đời xảo quyệt chen chen cùng lấn lấn
Kiếp bụi tàn luống lận đận với lao đao.
Giọng ma yêu rũ quyến rất ngọt ngào,
Tiếng tinh quỉ, lụy phong trào trong vòng Hoàn vũ…
Chước Quỉ Vương kéo xô thêm trì đẩy,
Kế mị tà nơi nơi đồng gài bẫy với giăng dò,
Khiến trăm mưu toan đục nước béo cò
Lòng muôn thế đắn đo sanh chước độc.
Kim ong chích, thêm hùa rắn nọc,
Khiến muôn điều, than khóc cho trăm họ muôn nhà,
Đời cuối cùng bóng nguyệt đã xế tà,
Cuộc thế mãn, âm tuyệt dương sanh, loài quỉ ma chờ ngày dứt giống.
Đức Từ Lành ơn trên bố rộng,
Người gội nhuần đặng sống, mà lo vun đắp mối  Đạo Trời,
Trong nhà không đóng cửa, ngoài đường chẳng lượm của rơi
Người ngậm cơm vỗ bụng, rất thảnh thơi Trời Nghiêu cùng Đất Thuấn…