1. Sao gọi là chức sắc Thiên phong ?
ID026346 - Chương : 1. Sao gọi là chức sắc Thiên phong ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

1. Sao gọi là chức sắc Thiên phong ?

Thiên phong - Đại Thiên phong (The dignitary confered by God - The great dignitary).

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Phong: Vua ban phẩm tước cho bề tôi. Thiên phong là Trời ban phẩm tước cho tín đồ, đệ tử được chọn.

1. Chức sắc Thiên phong là những Chức sắc được Đức Chí Tôn hay Đức Lý Giáo Tông thay mặt Đức Chí Tôn ban cho phẩm tước trong cửa Đạo để nương theo phẩm vị ấy lập công bồi đức, phổ độ nhơn sanh, cho có trật tự và kết quả tốt đẹp.

2. Chức sắc Đại Thiên phong là những Chức sắc Thiên phong cao cấp trong Đạo, đứng hàng Tiên vị đổ lên, tức là từ phẩm Đầu Sư hay tương đương trở lên.

TNHTThầy vì thương căn quả của các con mà lấy đức từ bi đặng Thiên phong cho các con, là cố ý để cho các con hành đạo cho hoàn toàn, dễ bề tương công chiết tội tiền khiên.