2. Như vậy, Thiên phẩm khác xa với nhơn phẩm ?
ID026347 - Chương : 2. Như vậy, Thiên phẩm khác xa với nhơn phẩm ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

2. Như vậy, Thiên phẩm khác xa với nhơn phẩm ?

Hiển nhiên! Thiên phẩm là phẩm tước của Trời ban cho.

Trái với Thiên phẩm là Nhơn phẩm hay Phàm phẩm, là phẩm tước do người phàm ban cho, mà hễ cái gì của người thì đều là phàm, không bền vững, vì nó sẽ mất theo người ban phẩm tước. Chỉ có Thiên phẩm mới bền vững vĩnh viễn.

Chú Giải Pháp Chánh TruyềnHễ bước vào cửa Đạo thì là có Thiên phẩm, mà hễ có Thiên phẩm rồi thì Thầy lại đem lên cho tới Thượng phẩm mới trọn câu phổ độ.