5. Vậy, dễ nhất là vào Bàn tri sự ?
ID026350 - Chương : 5. Vậy, dễ nhất là vào Bàn tri sự ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

5. Vậy, dễ nhất là vào Bàn tri sự ?

Theo luật lệ hiện hành, Đạo hữu muốn được vào hạng chức việc phải do toàn thể Đạo hữu trong thôn xóm công cử.

Dĩ nhiên người được công cử phải là những đệ tử xứng đáng biết tuân y luật Đạo và có phẩm hạnh tốt.

Chức việc Bàn Tri Sự có ba phẩm :

- Chánh Tri Sự : Làm đầu một Hương Đạo. 
- Phó Tri Sự : Coi về Hành chánh trong Hương.
- Thông Sự : Coi về Luật Pháp trong hương Đạo.

Một Chánh Tri Sự có thể có nhiều vị Phó Tri Sự và Thông Sự dưới quyền, và trong trường hợp đó Phó Tri Sự và Thông Sự trông coi một Ấp.

- Chánh Tri Sự còn gọi là "Đầu Sư Em" tức là vị thay mặt cho quyền hành Đầu sư ở cấp Xã.
- Phó Tri Sự còn gọi là "Giáo Tông Em" tượng trưng cho quyền hành Gíáo Tông ở cấp Xã.
- Thông Sự còn gọi là "Hộ Pháp Em" tượng trưmg cho quyền hành Hộ Pháp ở cấp Xã.

Cả hai Phó Tri Sự và Thông Sự đều đồng phẩm cùng nhau và dưới quyền Chánh Tri Sự. Chánh Tri Sự làm tròn phận sự trong 5 năm có thể cầu phong Lễ Sanh.