6. Còn các phẩm vị cao hơn của Cửu Trùng Đài ?
ID026351 - Chương : 6. Còn các phẩm vị cao hơn của Cửu Trùng Đài ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

6. Còn các phẩm vị cao hơn của Cửu Trùng Đài ?

§. LỄ SANH: Số Lễ Sanh trong Đạo Cao Đài không giới hạn.Lễ Sanh sau 5 năm làm tròn phận sự được cầu phong lên Giáo Hữu.

§. GIÁO HỮU: Số Giáo Hữu được ấn định là 3.000 người được chia làm 3 phái:

Phái Thái : Mặc áo màu vàng, có 1.000 Giáo Hữu. 
Phái Thượng : Mặc áo màu xanh da trời, có 1.000 Giáo Hữu. 
Phái Ngọc : Mặc áo màu đỏ , có 1.000 Giáo Hữu.

Ba ngàn Giáo Hữu gồm những người đang nắm quyền hoạt động không kể những chức sắc đã hồi hưu hay giải nhiệm.

Giáo Hữu là phẩm thấp nhất để được kể vào hàng Hội Thánh tức là Thánh Thể Đức Chí Tôn.

Giáo Hữu có thể cầu thăng lên các phẩm trên cao hơn đến tột đỉnh bên Cửu Trùng Đài là Giáo Tông.

§. GIÁO SƯ: 72 vị, mỗi phái 24 . 

§. PHỐI SƯ: 36 vị, mỗi phái 12 ( trong số này có 3 vị Chánh Phối Sư, mỗi phái 1 vị) 

§. ĐẦU SƯ: 3 vị, mỗi phái 1 vị. 

§. CHƯỞNG PHÁP: 3 vị, mỗi phái 1 vị.

§. GIÁO TÔNG: chỉ có một vị Giáo Tông là người lãnh đạo Cửu Trùng Đài.

Giới hạn nầy không áp dụng cho nữ phái, chức sắc nữ phái không được giữ phẩm vị Giáo Tông và Chưởng Pháp, phẩm cao nhất là Nữ Đầu Sư.

Như vậy một vị nữ tu hành đạo nơi Cửu Trùng Đài có thể đi từ phẩm Đạo Hữu đến Nữ Đầu Sư và tổng số nữ chức sắc trong mỗi hàng phẩm thì không giới hạn.

Nói chung hầu hết các phẩm vị trong Hội Thánh đều có thể tuyển chọn bằng lối công cử.

Chức sắc ở phẩm nầy muốn lên phẩm kế tiếp cao hơn phải hành Đạo ở phẩm vị mình trong một thời gian tối thiểu bao lâu tùy luật định, thường là 5 năm và phải chờ đến khi có khuyết vị ở phẩm trên một bực.

Giả sử tổng số Phối Sư Phái Ngọc đương quyền hành chánh là 12 vị tức là đủ số ấn định trong Pháp Chánh Truyền, thì một vị Giáo Sư phái Ngọc dù đã hành Đạo đầy đủ trong 5 năm hay 6 năm đi nữa cũng phải đợi đến khi nào trong hàng Phối Sư phái Ngọc khuyết một vị thì mới được ứng cử. Riêng phẩm Chánh Phối Sư do Giáo Tông chỉ định lựa chọn trong số 36 Phối Sư.

Sự công cử các phẩm vị chức việc và chức sắc Cao Đài do bạn đồng phẩm của mình chọn lựa, chẳng hạn toàn thể Lễ Sanh lựa chọn những người xứng đáng để đưa lên hàng Giáo Hữu, toàn thể Giáo Hữu lựa chọn người xứng đáng đưa lên hàng Giáo sư.

Riêng Giáo Tông phải do toàn thể tín đồ công cử và cả hai phẩm Đầu Sư và Chưởng Pháp đều có thể tranh cử đặng.

Đó là sơ lược lối tuyển chọn chức sắc Cửu Trùng Đài bằng lối công cử dựa theo những điều được qui định trong quyển Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.

Những quyển sách sau đây nói rõ hơn về phận sự của từng phẩm chức sắc :

- Pháp Chánh Truyền. 
- Tân Luật. 
- Đạo Luật năm Mậu Dần (1938).