7. Nếu muốn hành đạo nơi Hiệp Thiên Đài, phải làm sao ?
ID026352 - Chương : 7. Nếu muốn hành đạo nơi Hiệp Thiên Đài, phải làm sao ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

7. Nếu muốn hành đạo nơi Hiệp Thiên Đài, phải làm sao ?

Nơi Hiệp Thiên Đài có hai cấp chức sắc:

- Hàng chức sắc cao cấp có 15 vị do Đức Chí Tôn phong thưởng, không thể thay thế được bằng lối công cử (HỘ PHÁP, THƯỢNG PHẨM, THƯỢNG SANH và 12 vị THẬP NHỊ THỜI QUÂN).

- Hàng chức sắc thấp hơn do Hội Thánh HIỆP THIÊN ĐÀI phong thưởng, tổng số không giới hạn, và tất cả đều phải được Đức Lý Giáo Tông phê chuẩn.

Chức sắc Hiệp Thiên Đài giữ quyền tư pháp trong Đạo, họ lập những phiên tòa để xử các vụ vi phạm luật Đạo của chức sắc và tín đồ (còn có một loại tòa án khác nữa gọi là Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Đài tức là Hội Đồng tư pháp tối cao bên Cửu Trùng Đài).

Họ còn có phận sự mở những cuộc điều tra về mọi hành vi của một chức sắc để cung cấp cho Hội Thánh những tài liệu cần thiết xác định vị chức sắc đó có tuân theo luật lệ Hội Thánh hay không cùng là hạnh kiểm và công nghiệp thực sự đã làm được những gì cho nhơn sanh.

Ngoài việc xử đoán và điều tra, chức sắc cao cấp Hiệp Thiên Đài còn phải thông công với Đức Chí Tôn và các Đấng trọn lành để tiếp nhận Thánh Giáo hay là các phán lịnh tối cao trong việc điều khiển Hội Thánh.

Một người đệ tử Cao Đài có thể bắt đầu làm việc nơi Hiệp Thiên Đài với phẩm Luật sự.

Phẩm Luật sự được tuyển chọn qua một kỳ thi. Sau đó, nếu hạnh kiểm tốt, làm việc tốt sẽ dần dần thăng phẩm theo thứ tự như sau :

- LUẬT SỰ
- SĨ TẢI
- TRUYỀN TRẠNG
- THỪA SỬ
- GIÁM ĐẠO
- CẢI TRẠNG
- CHƯỞNG ẤN
- TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN.

Tiếp Dẫn Đạo Nhơn có công phổ độ một nước được phép cầu thăng vào hàng Thập Nhị Thời Quân nếu có khuyết tịch.