8. Còn hành đạo nơi cơ quan Phước thiện có dễ hơn không ?
ID026353 - Chương : 8. Còn hành đạo nơi cơ quan Phước thiện có dễ hơn không ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

8. Còn hành đạo nơi cơ quan Phước thiện có dễ hơn không ?

Phước Thiện là một cơ quan đặt dưới quyền điều khiển tối cao của Hiệp Thiên Đài. Chức sắc Phước Thiện có 12 phẩm từ dưới lên trên như sau :

- Minh Đức
- Tân Dân
- Thính Thiện
- Hành Thiện
- Giáo Thiện
- Chí Thiện
- Đạo Nhơn
- Chơn Nhơn
- Hiền Nhơn
- Thánh Nhơn
- Tiên Tử
- Phật Tử

Số chức sắc ở mỗi cấp trong cơ quan Phước Thiện cũng không có giới hạn. Sau một thời gian làm tròn phận sự theo luật định là 3 năm người đệ tử có thể thăng lên một phẩm.

Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên con đường sinh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng sanh: tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt nát hoặc giúp tay cho bên hành chánh thi hành luật pháp dễ dàng. Đó là tổ chức xã hội của Đạo Cao Đài.

Để có được ý niệm rõ rệt hơn về những hoạt động của người đệ tử Cao Đài theo đường lối Phước Thiện, sau đây là vài điều căn bản đòi hỏi người đệ tử phải cố gắng thực hiện cho được ngay trong những bước đầu tiên sau khi thâu nhận.

- Mỗi Quận Đạo phải lập ra một nhà sở Phước Thiện chánh thức, nơi nhà sở ấy mới đặng phép hội hiệp lo thương lượng làm ăn thuộc về Phước Thiện.

- Mỗi Làng Đạo phải khai mở nhiều sở lương điền, công nghệ, thương mãi, các sở lương điền công nghệ, thương mại ấy phải chịu dưới quyền của sở Phước Thiện Chánh.

- Nơi mỗi nhà Sở Phước Thiện chánh phải lập những cơ quan thiết dụng như là :

- Bảo sanh viện
- Y viện
- Ấu trĩ viện
- Dưỡng lão đường
- Học viện.