14. Luật công cử chức sắc Hiệp Thiên Đài?
ID026359 - Chương : 14. Luật công cử chức sắc Hiệp Thiên Đài? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

14. Luật công cử chức sắc Hiệp Thiên Đài?

Riêng Chức sắc Hiệp Thiên Đài và của Cơ Quan Phước Thiện thì không theo Luật Công cử trong Tân Luật mà có chế độ riêng:

- Việc thăng thưởng các Chức sắc Hiệp Thiên Đài do Ðức Phạm Hộ Pháp trọn quyền quyết định.
- Việc thăng thưởng Chức sắc của Cơ Quan Phước Thiện thì có Ðại Hội Phước Thiện quyết định và Ðức Phạm Hộ Pháp chuẩn y.

Lưu ý là sự thăng thưởng Chức sắc Hiệp Thiên Đài cũng dâng lên Đức Lý GIÁO TÔNG, Nhứt Trấn Oai Nghiêm, nhưng Hội Thánh Hiệp Thiên Đài phải cứu xét thật kỹ.

Thánh giáo Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm dạy: “Hội Thánh Cửu Trùng Đài phải tái lập Sổ cầu phong và cầu thăng. Sau khi lập xong, gởi hết hồ sơ cho Hiệp Thiên Đài minh tra công nghiệp. Chư vị không nên bỏ sót một ai.”