17. Pháp Chánh Truyền được thành lập khi nào?
ID026362 - Chương : 17. Pháp Chánh Truyền được thành lập khi nào? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

17. Pháp Chánh Truyền được thành lập khi nào?

Ngay sau Ðại Lễ Khai Ðạo Rằm tháng 10 năm Bính Dần (Vendredi, le 19-11-1926) Ðức Chí Tôn dạy rằng: “Ðêm nay các con phải thành tâm cầu nguyện đặng ngày mai Thầy lập PHÁP CHÁNH TRUYỀN nghe à!

- Sau Ðại lễ Khai Ðạo ngày 15-10-Bính Dần tại Thánh Thất tạm đặt tại Từ Lâm Tự Gò Kén - Tây Ninh, Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài Nam phái vào ngày 16-10-Bính Dần (dl: 20-11-1926).

Đức Lý Thái  Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài NỮ PHÁI vào ngày 11-01-Đinh-Mão (dl: Thứ bảy, 12-02-1927) đồng thời Đức Giáo Tông ban sắc phục cho Nữ phái.

Đức Chí Tôn giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền HIỆP THIÊN ĐÀI vào ngày 12-01-Đinh Mão (dl: Chúa Nhựt: 13-02-1927) .

Thế là HIẾN PHÁP đã tạo thành trọn vẹn, là văn bản PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO để điều hành toàn bộ Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.