20. Việc cầu phong và thăng thưởng chức sắc Hiệp-Thiên-Đài?
ID026365 - Chương : 20. Việc cầu phong và thăng thưởng chức sắc Hiệp-Thiên-Đài? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

20. Việc cầu phong và thăng thưởng chức sắc Hiệp-Thiên-Đài?

Phẩm LUẬT SỰ: Luật Sự sau khi đắc khoa mục phải tập sự một năm tại Bộ Pháp Chánh hay các Văn phòng Thập Nhị Thời Quân. Sau một năm tập sự không gián đoạn, được nhìn nhận vào hàng Luật Sự chánh vị. Luật Sự muốn lên phẩm Sĩ Tải, phải có đầy đủ 5 năm công nghiệp với chức vụ (kể luôn một năm tập sự) và có sự minh tra đủ lẽ.

Phẩm SĨ TẢI: Sĩ Tải muốn thăng phẩm Truyền Trạng phải có đầy đủ 5 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.

Phẩm TRUYỀN TRẠNG: Truyền Trạng muốn thăng phẩm Thừa Sử phải có đầy đủ 3 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.

Phẩm THỪA SỬ: Thừa Sử muốn thăng phẩm Giám Ðạo phải có đầy đủ 3 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.

Phẩm GIÁM ÐẠO: Giám Ðạo muốn thăng phẩm Cải Trạng phải có đầy đủ 3 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.

Phẩm CẢI TRẠNG: Cải Trạng muốn thăng phẩm Chưởng Ấn phải có đầy đủ 3 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.

Phẩm CHƯỞNG ẤN: Chưởng Ấn phải đầy đủ 3 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ mới được cầu thăng lên Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn.

Phẩm TIẾP DẪN ÐẠO NHƠN: Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn đắc công phổ-độ một nước có bằng cớ cụ thể khi trở về được cầu thăng vào hàng Thập Nhị Thời Quân chánh vị khi có khuyết tịch.  

Ðiều Thứ Tám: - Cầu thăng đặc biệt.

Ngoài luật định cầu phong, và cầu thăng của mỗi cấp bậc kể trên, những Chức Sắc Hiệp-Thiên-Ðài còn được hưởng trường hợp đặc biệt như:

· Có công nghiệp phi thường được công chúng hoan nghinh, có bằng cớ xác đáng và có Bộ Pháp Chánh minh tra đủ lẽ.

· Có khổ hạnh trong trách vụ hành Ðạo và có Bộ Pháp Chánh minh tra đủ lẽ, thì được vị Thời Quân Chưởng Quản đề nghị cầu thăng thưởng đặc biệt.

· Sự cầu thăng thưởng đặc biệt không áp dụng trong trường hợp Chức Sắc bị tù tội hay giam cầm vì những hành vi trái với Luật Pháp Chơn Truyền của Ðạo.

Ðiều Thứ Chín:

Những cấp bậc nào được quyền Thiêng Liêng giáng cơ phong thưởng tại Cung Ðạo Ðền Thánh thì mới ra ngoài luật định kể trên.

Bản Hiến-Pháp nầy Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Ðài đã dâng lên Ðức Hộ-Pháp cầu xin chỉnh sửa và phê chuẩn, được Ðức Ngài chấp thuận toàn diện do đàn cơ đêm Rằm tháng 11 năm Bính-Ngọ (26.12.1966).

Hệ Thống Chức sắc Hiệp Thiên Đài

Thượng PhẩmThượng Phẩm
Thượng Phẩm là phẩm vị Chức sắc cao cấp của Hiệp Thiên Ðài, đứng trên Thập nhị Thời Quân, chưởng quản Chi Đạo, làm việc dưới quyền của Đức Hộ Pháp.
Hộ PhápHộ Pháp
Hộ Pháp là một phẩm Chức sắc cao cấp nhứt của Hiệp Thiên Ðài, nắm quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Ðài.
Thượng SanhThượng Sanh
Thượng Sanh là phẩm vị Chức sắc cao cấp của Hiệp Thiên Ðài, đứng trên Thập nhị Thời Quân, chưởng quản Chi Thế, làm việc dưới quyền của Đức Hộ Pháp.
Bảo ĐạoBảo Đạo
Bảo Ðạo là một phẩm Chức sắc của Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc chi Ðạo, dưới quyền trực tiếp của Thượng Phẩm.
Bảo PhápBảo Pháp
Bảo Pháp là một phẩm Chức sắc của Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc chi Pháp, dưới quyền trực tiếp của Hộ Pháp.
Bảo ThếBảo Thế
Bảo Thế là một Chức sắc trong Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc Chi Thế, dưới quyền trực tiếp của Thượng Sanh.
Hiến ĐạoHiến Đạo
Hiến Ðạo là một phẩm Chức sắc của Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc chi Ðạo, dưới quyền trực tiếp của Thượng Phẩm.
Hiến PhápHiến Pháp
Hiến Pháp là một phẩm trong Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc Chi Pháp, dưới quyền trực tiếp của Đức Hộ Pháp.
Hiến ThếHiến Thế
Hiến Thế là một Chức sắc trong Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc Chi Thế, dưới quyền trực tiếp của Thượng Sanh.
Khai ĐạoKhai Đạo
Khai Ðạo là một phẩm Chức sắc của Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc chi Ðạo, dưới quyền trực tiếp của Thượng Phẩm.
Khai PhápKhai Pháp
Khai Pháp là một phẩm Chức sắc Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc chi Pháp, dưới quyền trực tiếp của Đức Hộ Pháp.
Khai ThếKhai Thế
Khai Thế là một Chức sắc trong Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc Chi Thế, dưới quyền trực tiếp của Thượng Sanh.
Tiếp ĐạoTiếp Đạo
Tiếp Ðạo là một phẩm Chức sắc của Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc chi Ðạo, dưới quyền trực tiếp của Thượng Phẩm.
Tiếp PhápTiếp Pháp
Tiếp Pháp là một Chức sắc của Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc chi Pháp, dưới quyền trực tiếp của Đức Hộ Pháp.
Tiếp ThếTiếp Thế
Tiếp Thế là một Chức sắc trong Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài, thuộc Chi Thế, dưới quyền trực tiếp của Thượng Sanh.
|
Tiếp Dẫn Đạo NhơnTiếp Dẫn Đạo Nhơn
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn là một phẩm Chức sắc cao cấp Hiệp Thiên Ðài, dưới kế Thập nhị Thời Quân.

Chưởng ẤnChưởng Ấn
Chưởng Ấn là một phẩm Chức sắc Hiệp Thiên Ðài cấp dưới Thập nhị Thời Quân, đứng trên phẩm Cải Trạng, dưới phẩm Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn.

Cải TrạngCải Trạng
Cải Trạng là một phẩm của Chức sắc Hiệp Thiên Ðài dưới Thập nhị Thời Quân. Cải Trạng đứng dưới Chưởng Ấn, trên Giám Ðạo, đối phẩm với Giáo Sư Cửu Trùng Đài.

Giám ĐạoGiám Đạo
Giám Đạo là một phẩm Chức sắc của Hiệp Thiên Ðài, đứng trên Thừa Sử và dưới Cải Trạng, đối phẩm với Giáo Sư bên Cửu Trùng Đài.

Thừa SửThừa Sử
Thừa Sử là một phẩm Chức sắc Hiệp Thiên Ðài, dưới phẩm Giám Đạo, trên phẩm Truyền Trạng, đối phẩm Giáo Hữu bên Cửu Trùng Đài.

Truyền TrạngTruyền Trạng
Truyền Trạng là một phẩm Chức sắc Hiệp Thiên Ðài, đứng trên phẩm Sĩ Tải, dưới phẩm Thừa Sử. Hai phẩm Truyền Trạng và Thừa Sử được đối phẩm với Giáo Hữu của Cửu Trùng Đài.

Sĩ TảiSĩ Tải
Sĩ Tải là một phẩm Chức sắc Hiệp Thiên Ðài dưới Thập nhị Thời Quân, đứng trên phẩm Luật Sự, dưới phẩm Truyền Trạng. Sĩ Tải đối phẩm với Lễ Sanh của Cửu Trùng Đài.

Luật SựLuật Sự
Luật Sự là một phầm Chức sắc thấp nhứt của Hiệp Thiên Ðài, phẩm nầy do khoa mục tuyển chọn. Luật Sự đối phẩm với Đầu Phòng Văn hay Chánh Trị Sự bên Cửu Trùng Đài.