23. Vậy Hiệp Thiên Đài hiện nay còn hay mất?
ID026368 - Chương : 23. Vậy Hiệp Thiên Đài hiện nay còn hay mất? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

23. Vậy, Hiệp Thiên Đài hiện nay còn hay mất?

“Cửu Trùng Đài là Đời, mà Hiệp Thiên Đài là Đạo, cho nên buộc Đời phải nương Đạo mà lập ra thiệt tướng, mới mong độ rỗi nhơn sanh chuyển cơ tạo hóa. Cái hệ trọng là nếu không có Hiệp Thiên Đài thì không có Đạo, Trời Đất qua chớ Đạo không qua, nhơn loại tuyệt chớ Hiệp Thiên Đài không tuyệt. (Hay lắm)”.

Hiệp Thiên Đài là tay vén màn bí mật cho sự hữu hình và sự vô vi hiệp làm một, tức là tay làm cho Đạo với Đời tương đắc vậy. Vì cớ ấy mà Thầy giáng cơ buộc cả chư Môn Đệ Thầy, chẳng khi nào đặng phép trái mạng lịnh của Thầy.

Dưới đây Thầy đã nói rõ:

PHÁP CHÁNH TRUYỀNHiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng Liêng mối Đạo, hễ Đạo còn thì Hiệp Thiên Đài vẫn còn.

CHÚ GIẢI: Thầy là Chúa cả Càn Khôn Thế Giái, tức là Chúa tể sự vô vi, nghĩa là chủ quyền của Đạo, mà hễ chủ quyền của Đạo, ngự nơi nào thì là Đạo ở nơi ấy.

Thầy đã nói Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, ấy là nơi Thầy cầm quyền Thiêng Liêng mối Đạo, vậy Đạo còn thì Tòa ngự của Thầy là Hiệp Thiên Đài vẫn còn, hễ nói Đạo chẳng hề khi nào bị diệt, vì Đạo diệt thì là tận thế, vậy thì Đạo chưa tuyệt, ắt Hiệp Thiên Đài cũng không tuyệt. (Hay lắm)

*(Hay lắm) là lời khen của Đức Lý Giáo Tông.

PHÂN TÍCH: Tuy văn phòng Hiệp Thiên Đài bị đóng cửa, chức sắc Hiệp Thiên Đài không được hành đạo theo luật Đạo qui định nhưng Hội Thánh Hiệp Thiên Đài vô hình vẫn giám sát công việc của Đạo. Những vị nào nghĩ rằng có thể “múa gậy vườn hoang” thì lầm to. Con mắt Pháp chánh vẫn dõi theo xem đám môn đệ đã dầy công dạy dỗ. Mới xa Thầy 40 năm còn nhớ hay quên hết lời dặn dò của Đức Chí Tôn và Đức Tôn sư rồi sao? Các Đấng đang tuyển chọn, lọc lừa đó. Thiên điều đang hành Pháp. Xin cẩn thận giữ mình.