29. Còn Đầu sư Thượng Tám Thanh?
ID026374 - Chương : 29. Còn Đầu sư Thượng Tám Thanh? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

 

29. Còn Đầu sư Thượng Tám Thanh?

Đây là trường hợp rất đặc biệt vì vị này trải qua hai giai đoạn:

a). Giai đoạn từ 1957 đến 1975: THIÊN PHONG

- Năm 1957, ông được Đức Lý Giáo Tông phong cho chức LỄ SANH phái Thượng.
- Năm 1965, ông được phong cho chức GIÁO HỮU.
- Năm 1972, ông được trong danh sách cầu phong Giáo Sư nhưng bị Đức Lý đình chỉ.
- Năm 1973, ông được phong cho chức GIÁO SƯ.

b). Giai đoạn từ 1975 đến 2016: PHÀM PHONG

- Năm 1999, ban Tôn giáo chính phủ VN cho chức PHỐI SƯ.
- Từ tháng 9 năm 1999, Phối sư Thượng Tám Thanh (Nguyễn Thành Tám) được ban Tôn giáo chánh phủ cho chức Hội Trưởng HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN.
- Năm 2005, ban Tôn giáo chính phủ VN cho chức ĐẦU SƯ, sau đó được ban Tôn giáo chánh phủ cho chức CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

Dưới đây là Thánh giáo phong phẩm vị Lễ sanh cho ông Nguyễn Thành Tám.

Đền Thánh, đêm 17-10-Đinh Dậu (dl 8-12-1957)

Phò loan : Thượng Sanh - Bảo Pháp.

LÝ NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM

Chào chư hiền hữu Hiệp Thiên, Cửu Trùng.

Mặc dầu Đức Chí Tôn có để lời khuyên dạy cặn kẽ, Lão nhận thấy:

Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng cũng còn hẫng hờ phận sự, chưa đem hết tiếng nói của Đại Từ Phụ vào não cân.

Một phần Chức sắc Hiệp Thiên coi rẻ sứ mạng thiêng liêng, hoặc coi đời trọng Đạo khinh. Lão lo cho họ phải thất thệ với Ngọc Hư Cung.

Một phần Chức sắc Cửu Trùng Đài xu hướng về mặt đời, không để tâm lo trách nhiệm, tức là để cho ngoại vật lôi cuốn một cách dễ dàng.

Thiên điều chẳng vì từ bi của Chí Tôn mà dung thứ, và vì công nghiệp của một phần ít Chức sắc mà để cho Đạo phải thất chơn truyền.

Lão khuyên hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng nên chung tâm nhứt trí chấn chỉnh nền chánh giáo cho được thuần túy hơn, nghiêm trang hơn, để đối phó với sự tiến triển của các tôn giáo, làm cho rạng danh Đạo, và mới có đủ chuẩn thằng độ rỗi nhơn sanh trong thời kỳ mạt kiếp nầy.

Phải cải tổ bộ máy Hành chánh đạo, lựa Chức sắc có nhiều ít chuyên môn, nhứt là có thiện chí làm nên cho Đạo, chớ chẳng phải tùy theo phẩm chức mà thôi. Cơ phục hưng có tiến triển cùng không, chư hiền hữu cũng đã thấy và cứ như tánh cách đứng dừng mãi, hoặc bước lui thì nhơn sanh không trông mong nhờ cậy chi được. Thế thì sứ mạng của Chí Tôn giao cho để làm gì ?

Hiền hữu Bảo Thế đọc danh sách cầu phong Sĩ  Tải.

1. Trần Văn Ngôn, chấm phong Sĩ Tải.

2. Nguyễn Văn Còn, sắc phong Lễ Sanh phái Thái, sẽ giúp đắc lực cho Cửu Trùng Đài.

3. Trần Thanh Danh, chấm phong Sĩ Tải.

4. Nguyễn Thành Tám, sắc phong Lễ Sanh phái Thượng.

5. Trương Ngọc Anh, chấm phong Sĩ Tải.

6. Trần Minh Hiếu, sắc phong Lễ Sanh  phái  Ngọc.

7. Nguyễn Văn Như, chấm phong Sĩ Tải.

8. Lê Minh Khuyên, chấm phong Sĩ Tải.. . 

.. . Lão cho hay cuộc phong phẩm vị kỳ nầy là chiều theo Thánh ý của Đức Chí Tôn. Nên biết trọng quyền tức chịu trọng phạt. Những Chức sắc mới được thăng cấp nên nghe à !

Dưới đây là Thánh giáo KHÔNG chấp thuận cho Lễ sanh Nguyễn Thành Tám chuyển sang làm Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài.

Cung Đạo Đền Thánh, đàn cơ đêm mùng 5-12-Tân Sửu (dl 10-1-1962). 

LÝ BẠCH Nhứt Trấn Oai Nghiêm

Chào chư Chức sắc nam nữ lưỡng Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

Lão xin dâng tiếp danh sách nam phái.

Đọc tiếp danh sách Chức việc cầu Hàm phong Lễ Sanh năm Mậu Tuất (1958) xin chấm phái.

- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cầu cho Sĩ Tải Nguyễn Ngọc Hiểu thăng đặc biệt Truyền Trạng.

- Lão chấm phong đặc biệt Truyền Trạng.

- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài xin cho Lễ Sanh Thượng Tám Thanh được chuyển qua Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài.

- Trường hợp của Thượng Tám Thanh không thể chấp thuận, đương sự cứ phục vụ bên Hiệp Thiên Đài với chức vị hiện hữu, sau có chỗ dùng .. .

Lão để lời cho Chức sắc nam nữ rõ : Những vị nào không được chấm phong hoặc chấm thăng, đó là Lão muốn tránh cho những vị ấy một bước đường thử thách nặng nề, chớ nên buồn và phải cố gắng thêm về sự trau giồi tài đức, nhứt là về đức tính phải được gần như đức tính của các Thánh hiền xưa mới xứng đáng.

Học Đạo cốt yếu là nâng mình lên cao hơn tính chất của thường tình, phải cho phi thường thì giá trị của người học đạo và dìu đạo mới được người kính nể.

Đời không yên, Đạo phải có bậc phi thường để nâng đỡ cứu giúp kẻ sái bước về vật chất hoặc tinh thần.

Mỗi vị Chức sắc cần phải có một phận sự, nếu không phải là phận sự Đạo thì là một phận sự đối với đời về mặt bác ái thì mới thật hành câu cứu nhân độ thế. 

Không có phận sự gì đặc biệt để đếm ngày giờ trông mong cầu thăng phẩm thì là tội với thiêng liêng đó.

 

Cung Đạo Đền Thánh, đêm 15-11-Tân Hợi (dl 1-1-1972).

Phò loan : Hiến Pháp - Khai Đạo.

HỘ PHÁP

Chào mừng Hội Thánh,  chư Chức sắc nam nữ, chư quí vị quan khách.

Đã từ lâu không có dịp gặp nhau, nay Bần đạo rất hoan hỷ. Bần đạo sẽ lấy hết công tâm và lòng thương yêu mà ân thưởng cho Chức sắc Hiệp Thiên và Phước Thiện.

Đọc danh sách Chức sắc, Chức việc Hiệp Thiên Đài :

- Nguyễn Văn Hợi, Cải Trạng thăng Chưởng Ấn.

- Huỳnh Hữu Lợi,  Giám Đạo thăng Cải Trạng.

- Nguyễn Văn Kiết, Giám Đạo thăng Cải Trạng.

- Võ Thành Quốc, Truyền Trạng thăng Thừa Sử.

- Nguyễn Ngọc Hiểu, Truyền Trạng.

.. . Bần đạo cho quí bạn biết rằng : Hiểu không phải Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm đã chọn Hiểu từ lâu để hành sự có hiệu quả hơn bên Hành Chánh, nên Bần đạo đồng ý giao Hiểu cho Đức Lý sử dụng.

- Lê Quang Tấn, Truyền Trạng thăng Thừa Sử.

- Lê Minh Khuyên, Truyền Trạng thăng Thừa Sử.

- Trương Ngọc Anh, Truyền Trạng thăng Thừa Sử nhưng phải cố gắng thêm.

- Trần Văn Ngôn, Truyền Trạng thăng Thừa Sử cũng như trường hợp Anh.

- Nguyễn Minh Nhựt tự Trân, đặc cách thăng Thừa Sử.

- Nguyễn Thành Tất, Sĩ Tải đặc cách thăng Thừa Sử. 

- Bùi Quang Cao, Sĩ Tải thăng Truyền Trạng.

- Trần Thanh Danh, Sĩ Tải thăng Truyền Trạng.

- Lê Thị Liêm, Sĩ Tải thăng Truyền Trạng.

Ngài Hiến Đạo bạch: - Cầu xin Đức Ngài phong vị chính thức cho 3 vị Bảo Quân.

Đọc danh sách :

* Trương Kế An, đắc phong Bảo Y Quân.

* Nguyễn Văn Lộc, đắc phong Bảo Học Quân.

* Đặng Văn Dắn, đắc phong Bảo Nông Quân.

 

TÁI CẦU : Hồi 21 giờ 30.

LÝ BẠCH Nhứt Trấn Oai Nghiêm

.. .

- Vậy là thiếu thủ tục hành chánh. Nếu còn trong vòng điều tra thì không được cầu thăng. Lão đình sự cầu thăng của Thái Tám Thanh ...

 

Cung Đạo Đền Thánh, đêm mùng 1-12-Nhâm Tý (dl 4-1-1973).

Phò loan : Hiến Pháp - Khai Đạo.

LÝ BẠCH Nhứt Trấn Oai Nghiêm

Chào Hội Thánh và chư Chức sắc nam nữ.

Lão rất vui mừng hội diện với chư quí vị hôm nay. Chư Thánh muốn hỏi điều chi ?

-Cầu xin Đức Ngài đặc cách thăng thưởng cho 3 vị Giáo Hữu: Thượng Tám Thanh, Thượng Tư Thanh và Thái Còn Thanh hành sự Hiệp Thiên Đài, theo lời cầu xin của Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài.

- Ráng chờ một thời gian ngắn nữa, thế nào cũng sẽ được trọng dụng bên Hiệp Thiên Đài, nhưng lúc nầy chưa thuận tiện .. .

PHÂN TÍCH: Vì sao, nhiều lần xin chức vụ bên Hiệp Thiên Đài, nhưng Đức Lý Giáo Tông kiên quyết để ông Tám bên Cửu Trùng Đài?

Chúng ta không dám luận nhảm, bàn khùng nhưng có thể suy nghĩ thêm về cơ thử thách, khảo đảo mà các Đấng đã báo trước. Đức Lý biết tâm ý của tất cả chức sắc, không riêng gì ông Tám. Với người mở được Huệ nhãn, người đó có thể đọc được tư tưởng của người khác rất dễ dàng, huống hồ đó là một vị Đại Tiên, cầm quyền Giáo Tông kiêm Nhứt Trấn Oai nghiêm!