47. Phân biệt Thiên vị và quỉ vị ?
ID026392 - Chương : 47. Phân biệt Thiên vị và quỉ vị ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

47. Phân biệt Thiên vị và quỉ vị ?

ĐỨC CHÍ TÔN đến, dùng Lương sanh lập nên Hội Thánh để hướng dẫn quần sanh, nhưng quỉ mị tà quyền cũng không chừa cửa Đạo.

Thánh giáo ngày 23 tháng 3 Canh Ngọ (21.4.1930)

... Thầy phải sửa cải Thiên cơ, mà để cho mỗi đứa có ngày giờ, và thế lực mà dìu dắt nhau cho tròn phận sự; nhưng rốt lại, tà quyền cũng lấn lướt chất Thánh, bước tục dẫn chơn phàm. Thầy rất đau lòng mà dòm thấy con cái liếu xiếu, bị lâm vào đường tà quái. Đứa thì bị mê tài, đứa thì ham cận sắc, đứa bị biếm vào lối lợi quyền, đứa bị xô vào nơi thất đức. Mỗi đứa mỗi nẻo, đều quăng sạch chất Thiêng liêng, lầm lũi đưa tay theo mấy mươi động.

... Thầy tưởng để các con lo liệu giành giựt, đương cự với chúng nó, nhưng dòm Thiên thơ, thì tám phần mười đã sa vào chơn của Quỉ Vương vày đạp.

Năm 1930, Đức Chí Tôn đã than như thế. Đến 2016 chắc Đại Từ Phụ khổ tâm biết bao!

Vậy, chúng ta hãy tìm hiểu Quỉ vương, tà quái là gì để biết mà tránh xa, để đừng làm đức con bất hiếu..

Tà là nghiêng lệch, không thẳng. Quái là lạ lùng, khác thường gây nên sợ hãi, ngờ vực.

Quỉ vương là chúa của sự chết, còn Thầy là chủ của sự sống.

Tam thập lục động là giả cảnh của Quỉ vương bắt chước theo Tam thập lục Thiên mà bày ra mỗi nơi một giả cuộc. Ai sẽ là ngọn đuốc hướng dẫn cho chúng ta khỏi sa vào hang động vì từ Thất thập nhị địa đến Tam thiên thế giới, nơi nào cũng có giả cảnh của Quỉ vương? Họ lập Hội Thánh được thì khi họ muốn, một Hiệp Thiên Đài giả, Giáo Tông giả, Hộ Pháp giả đều có thể lập ra.

Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng chỉ dạy: Đạo đức cần trau nơi TÂM là chỗ chẳng ai thấy được. Rèn trau cho thuần tâm mỹ tánh, rồi mới lần đến bề ngoài; trọn hết cả ngoài trong thì chừng ấy thân hình tâm trí chắc khư, nào ai chuyển lay cho được. Lo ngoài quên trong, cũng như có xác không hồn, chuộng hữu hình mà quên cả huyền bí chơn truyền. Ấy vậy, nên biết mà răn mình, nếu bỏ tâm kia ra ngoài mà lấy hình thể thì chẳng khác chi quì đọc Kinh, đèn đốt đỏ hừng mà thiếu bức Thiên Nhãn trên Điện vậy. Hồn ma bóng quế cũng lên ngồi, mà Ngạ quỉ vô thường cũng xẩn bẩn. Đó là phương đem đường cho Quỉ vương chẳng một ai tránh được.

Nên hiểu kỹ lời, bằng chẳng thấu thì tu có ích chi!