Roi vàng đường hạc
ID026412 - Tự ĐiểnEN : Roi vàng đường hạc 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - R
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Roi vàng đường hạc

Tự ĐiểnEN

Roi vàng đường hạc

Kinh Ðệ Tứ cửu:

Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường hạc, 

Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chơn Tiên.

Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền,

Vào cung Tuyệt khổ kiến Huyền Thiên Quân.

Funeral Prayer for the Fourth Nine-Day Period:

Following the yellow flight path of the flamingo, 

The spirit gently leaves the Yellow Heaven.

On the divine boat pulled by five dragons

He meets God in the House of Unhappiness Eradication.