Ruổi dong
ID026414 - Tự ĐiểnEN : Ruổi dong 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - R
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ruổi dong

Tự ĐiểnEN

Ruổi dong

To travel, to go, to move.

Niệm Hương:

Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,

Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.

Mùi hương lư ngọc bay xa,

Kính thành cầu nguyện Tiên gia chứng lòng

Xin Thần, Thánh ruổi dong cỡi hạc, 

Xuống phàm trần vội gác xe Tiên.

Ngày nay Đệ tử khẩn nguyền,

Chín tầng Trời Đất thông truyền chứng tri. 

Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo.

Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.

Prayer via incense:

Đạo originates in true belief and sincerity.

By means of incense, human prayers are carried.

Through the air, the fragrance from the jade censer permeates.

I sincerely pray to gods that everyone will be saved.

Oh, deities, who are traveling around currently,

Please stop to listen to me.

I am sincerely saying the prayer at the moment

Through nine heavens for heavenly acknowledgement.

I sincerely pray to heavenly beings

And I pray for God's favor and blessing.