Rừng chiều ác xế
ID026416 - Tự ĐiểnEN : Rừng chiều ác xế 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - R
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Rừng chiều ác xế

Tự ĐiểnEN

Rừng chiều ác xế

Rừng chiều ác xế

Sunset in the forest, meaning old age.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

Ðạo Trời soi gương rạng, khá biết tỉnh mộng hồn, kiếp sanh chẳng bao lâu, đừng đợi đến ngày cùng tận. Nơi trường thi công quả, nên cân lấy phước phần, chẳng sớm trau thân rừng chiều ác xế. Chúng sanh rán biết lấy.

The Collection of Divine Messages:

Mankind, wake up! Caodaism is waiting for you. Your life is so short, so don't wait until it is too late. Try to earn more karmic merits, or you're too old to do it. Think about it!