Rưới ân Thiên
ID026419 - Tự ĐiểnEN : Rưới ân Thiên 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - R
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Rưới ân Thiên

Tự ĐiểnEN

Rưới ân Thiên

To grant the favor of God, to bless.

Bài dâng hoa:

Từ Bi giá ngự rạng môn thiền,

Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên.

Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,

Cúi mong Thượng Đế rưới ân Thiên.

Stanza for Flower Offering:

God's arrival makes the pagoda so holy. 

We disciples are so happy to have a great opportunity. 

Flowers of five colors to God, we present sincerely. 

Oh our Lord, bless us, please!