Rưới lửa phiền
ID026421 - Tự ĐiểnEN : Rưới lửa phiền 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - R
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Rưới lửa phiền

Tự ĐiểnEN

Rưới lửa phiền

To sprinkle on the fire of anger, meaning the same as rưới khổ. 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

Say Ðạo là say bậc Thánh Hiền, 

Hiền xưa sớm để bước tầm Tiên. 

Tiên nguồn Thánh ngọn dò chơn đến, 

Ðến đặng là phương rưới lửa phiền.

The Collection of Divine Messages:

Being really fond of religion,

You want to know how to gain enlightenment.

If you find out the proper way,

It's from your sadness that you can get away.