3). Đạo Cao Đài có phải là Chơn lý không ?
ID026426 - Chương : 3). Đạo Cao Đài có phải là Chơn lý không ? 🖶 Print this Chương
Phần : I. Các Định nghĩa
Sách : Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

3). Đạo Cao Đài có phải là Chơn lý không ?

Đáp : Đạo Cao Đài không phải là Chơn lý, mà Đạo Cao Đài chỉ là một con đường tốt đẹp rộng rãi dẫn dắt con người đi thẳng đến Chơn lý. Cái Chơn lý ấy thì tuyệt đối và tối thượng, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra và làm Giáo chủ.

Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài mà Ngài không cần giáng sanh xuống cõi trần để mang lấy xác phàm như các vị Giáo chủ khác, Ngài vẫn ở cõi Hư Linh vô hình, dùng hiện tượng Thần Linh Học, với cây bút của chiếc Ngọc Cơ, viết ra những lời dạy bảo, tạo ra một mối Đạo hoàn hảo, cao thượng, vĩ đại về hình thức, vĩ đại về nội dung, để tận độ nhơn sanh.