4). Nhiệm vụ quan trọng của Đạo Cao Đài.
ID026427 - Chương : 4). Nhiệm vụ quan trọng của Đạo Cao Đài. 🖶 Print this Chương
Phần : I. Các Định nghĩa
Sách : Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

4). Nhiệm vụ quan trọng của Đạo Cao Đài.

-Qui nguyên Tam giáo, Phục nhứt Ngũ Chi :

Đem 3 nền tôn giáo lớn ở Á Đông (Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo) và đem 5 nhánh đạo (Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo) trên toàn thế giới qui về một mối duy nhất do Đức Chí Tôn Thượng Đế chưởng quản, để nhơn loại không còn có sự khác biệt nhau về tôn giáo và tín ngưỡng mà chia rẽ nhau, tiến đến thống nhứt tư tưởng và xây dựng một xã hội đại đồng.

-Cứu độ 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị :

Hai kỳ Phổ Độ trước chỉ cứu độ được 8 ức nguyên nhân trở về ngôi vị cũ nơi cõi Thiêng liêng, còn lại 92 ức nguyên nhân đang trầm luân nơi cõi trần. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có nhiệm vụ cứu độ cho hết 92 ức nguyên nhân nầy.

- Tận độ chúng sanh trong thời Mạt kiếp của Hạ Nguơn Tam Chuyển để lập đời Thánh đức của Thượng Nguơn Tứ Chuyển.

Trước khi lập đời Thánh đức, nhơn loại phải trải qua một cuộc Đại Phán Xét để tuyển chọn người đạo đức tham dự Đại Hội Long Hoa. Đây là một kỳ thi chung kết mà đề tài khảo thí là “Công quả Phụng sự chúng sanh”. Đức Chí Tôn giao cho Đức Di-Lạc Vương Phật làm Chánh Chủ Khảo Hội thi chung kết nầy.

Các nhiệm vụ kể trên thật vô cùng trọng đại, nhưng chắc chắn Đạo Cao Đài hoàn thành được, vì Đấng Giáo chủ Đạo Cao Đài là Đức Chí Tôn Thượng Đế. Đấng ấy là vua của Nhựt Nguyệt Tinh, là chủ của chư Thần Thánh Tiên Phật, và là Đại Từ Phụ của toàn cả chúng sanh, nên quyền pháp của Ngài tuyệt đối bao trùm lên khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Vì những nhiệm vụ trọng đại nầy, Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài rất đặc biệt, đặc biệt về Giáo lý, Triết lý, cũng như đặc biệt về tổ chức Giáo hội.