5). Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
ID026428 - Chương : 5). Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 🖶 Print this Chương
Phần : I. Các Định nghĩa
Sách : Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

5). Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

5). Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ : là một nền đạo lớn mở ra kỳ thứ 3 để cứu giúp toàn cả chúng sanh nơi cõi trần thoát khỏi khổ cảnh luân hồi mà trở về cõi T.L. Hằng sống.

Gọi là Đại Đạo, một nền Đạo lớn, bởi vì nền Đạo nầy có qui mô rất lớn, được Đức Thượng Đế khai mở và làm Giáo chủ, với tôn chỉ : Qui nguyên Tam giáo, Phục nhứt Ngũ Chi. Đức Chí Tôn làm một cuộc Tổng Pháp Tông, gom tất cả tôn giáo đã có từ trước đến nay do các Đấng Thần Thánh Tiên Phật mở ra, thống nhứt lại thành một mối, dưới sự chưởng quản của Đức Chí Tôn Thượng Đế.

Gọi là Tam Kỳ Phổ Độ bởi vì trước đây đã mở ra 2 kỳ Phổ Độ : Nhứt Kỳ Phổ Độ và Nhị Kỳ Phổ Độ.

- Nhứt Kỳ Phổ Độ mở ra vào thời thái cổ của nhơn loại, gồm các tôn giáo : Đức Nhiên Đăng Cổ Phật mở Phật giáo, Đức Brahma Phật mở Đạo Bà-La-Môn, Đức Thái Thượng mở Tiên giáo, Đức Phục Hy mở Nho giáo, Thánh Môi-se (Moise) mở Thánh giáo Do Thái.

- Nhị Kỳ Phổ Độ mở ra vào thời Thượng cổ của nhơn loại, gồm các tôn giáo : Đức Phật Thích Ca mở Phật giáo ở Ấn Độ, Đức Lão Tử mở Lão giáo và Đức Khổng Tử mở Nho giáo ở Trung hoa, Đức Chúa Jésus mở Thánh giáo ở Do Thái, Đức Khương Thượng cầm Bảng Phong Thần đứng đầu Thần đạo Trung hoa.

- Tam Kỳ Phổ Độ là thời đại hiện nay, ứng với cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển, bước qua Thượng Nguơn Tứ Chuyển. Đức Chí Tôn Thượng Đế không cho mở ra nhiều tôn giáo như 2 thời kỳ trước, vì ngày nay nhơn loại đã văn minh, Càn khôn dĩ tận thức, năm Châu chung chợ, bốn biển chung nhà, nên chỉ cần mở ra một nền Đại Đạo, bao gồm cả Tam giáo và Ngũ Chi, thống nhứt thành một mối, để nhơn loại không còn bị chia rẽ nhau vì khác tôn giáo, vì khác tín ngưỡng, để tiến đến một xã hội đại đồng.

Đức Chí Tôn xác định rằng, đây là kỳ Phổ Độ chót, trước khi mở Đại Hội Long Hoa, ấy là một cuộc Phán Xét cuối cùng, để tận độ nhơn sanh, cứu giúp tất cả, không để sót một ai. Đức Chí Tôn Khẳng định : “ Gặp Tam Kỳ Phổ Độ nầy mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi.”

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chánh thức khai đạo vào ngày Rằm Hạ nguơn (15 tháng 10 âm lịch) năm Bính Dần (1926), và Đức Chí Tôn chọn dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam để khai đạo, lấy Tây Ninh làm Thánh Địa, để từ đó truyền bá ra khắp hoàn cầu.