6). Tại sao có Tam giáo rồi mà Đức Chí Tôn còn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ?
ID026429 - Chương : 6). Tại sao có Tam giáo rồi mà Đức Chí Tôn còn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ? 🖶 Print this Chương
Phần : I. Các Định nghĩa
Sách : Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

6). Tại sao có Tam giáo rồi mà Đức Chí Tôn còn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ?

Vấn đề 1 : Tại sao có Tam giáo rồi mà Đức Chí Tôn còn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ?

Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh đêm 22-6-Mậu Dần (1938) giảng giải như sau :

“Do Tam giáo thất Chơn truyền, Nho, Thích, Đạo hiện nay đã trở nên Phàm giáo. Chư đệ tử trong 3 nhà đạo không giữ y luật lệ qui điều, canh cải Chơn truyền, bày ra các điều giả cuộc, làm cho Tam giáo biến thành dị đoan.

Đệ tử nhà Đạo chẳng tùng Pháp giáo của Đức Thái Thượng Lão Quân, tuy ở trong nhà Đạo mà dị đoan mê tín.

Đệ tử nhà Thích không thuận theo lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca thì đệ tử nhà Thích dị đoan mê tín.

Đệ tử nhà Nho chẳng thật hành điều mục của Đức Văn Tuyên Khổng Thánh thì đệ tử nhà Nho dị đoan bất chánh.

Tóm lại, 2 chữ DỊ ĐOAN nghĩa là đồ theo không trúng kiểu cái qui giới thể lệ Chơn truyền của Tam giáo.

Tiên giáo (Đạo giáo), Đức Thái Thượng dạy Tam Bửu Ngũ Hành, tu tâm luyện tánh, thủ cảm ứng công bình.

Phật giáo, Đức Thích Ca dạy Tam Qui Ngũ Giới, minh tâm kiến tánh, thực hành Bác ái, Từ bi.

Nho giáo, Đức Khổng Tử dạy Tam cang Ngũ thường, tồn tâm dưỡng tánh, giữ theo 2 chữ Trung Hiếu mà làm tiêu chuẩn cho mọi hành vi.

Cả luật pháp khuôn viên điều mục của 3 nhà tôn giáo từ buổi sơ khai có đủ phương diện quyền năng dìu đời thống khổ, nhơn sanh trong thời kỳ Thượng cổ, còn tánh đức biết giữ Chơn truyền, chuẩn thằng qui củ của 3 nhà Nho Thích Đạo, làm lành lánh dữ, dưỡng tánh tu tâm, nên mới chung hưởng đời thái bình, an cư lạc nghiệp.

Nay đến thời kỳ Hạ Nguơn cuối cùng, thế đạo suy vi, nhơn tâm bất cổ, đạo đức đổi dời, luật Tam cang chẳng giữ, phép Ngũ thường không noi, Tam giáo thất Chơn truyền, bỏ phép công bình, tranh danh trục lợi, cướp giựt hiếp đáp, giết hại lẫn nhau, không tưởng cốt nhục, chẳng tưởng đồng bào, thù nghịch lẫn nhau, thành ra một trường náo nhiệt, luân lý suy đồi, nên gọi là đời Mạt Kiếp.

Các vì Giáo chủ đời xưa tiên tri rằng : Buổi sau nầy, Tam giáo qui phàm, nên có để lời bí tích trong Sấm Truyền :

- Như Phật Tông Nguyên Lý, Đức Phật có nói : Lục vạn dư niên Thiên khai Huỳnh Đạo.

- Còn Nho giáo, Đức Thánh có nói : Mạt hậu Tam Kỳ Thiên khai Huỳnh đạo.

- Đức Chúa Jésus khi bị đóng đinh trên cây Thánh giá có nói tiên tri với các môn đồ của Ngài rằng : Trong 2000 năm Tận Thế, Ta sẽ đến phán xét cho nhơn loại một lần nữa. Và Ngài nói : Còn nhiều chuồng chiên sau Đức Chúa Cha sẽ qui về một mối.

Nay Đức Chí Tôn khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đúng theo lời Sấm Truyền của các vị Giáo chủ ngày xưa.

Chỉ có 2 phương diện là do nơi Tam giáo thất Chơn truyền, chính mình Đức Chí Tôn giáng cơ lập đạo đặng qui nguyên phục nhứt, gọi là Chấn hưng Tam giáo lại cho hoàn toàn, lập luật pháp khuôn viên cho phù hạp theo dân trí buổi nầy, mới tìm phương độ rỗi nhơn sanh, hiệp cả tinh thần của các dân tộc, biết nhìn nhau một Cha chung để thuận hòa cùng nhau, thật hành chủ nghĩa thương yêu, chung thờ một nền tôn giáo đại đồng, thì nhơn loại mới đặng gội nhuần ơn huệ, và đời tranh đấu tự diệt sẽ trở nên đời mỹ tục thuần phong, thì vạn loại mới chung hưởng hòa bình, phục lại đời Thượng cổ, là do nơi Thiên thơ tiền định, buổi Hạ Nguơn chuyển thế , hóa cựu duy tân.

Tóm lại, Đức Chí Tôn khai Đạo Kỳ Ba nầy là thuận theo lẽ tuần hoàn, châu nhi phục thủy.”