7). Từ ngữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đấng nào giáng cơ dạy ?
ID026430 - Chương : 7). Từ ngữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đấng nào giáng cơ dạy ? 🖶 Print this Chương
Phần : I. Các Định nghĩa
Sách : Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

7). Từ ngữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đấng nào giáng cơ dạy ?

Vấn đề 2 : Từ ngữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đấng nào giáng cơ dạy cho biết lần đầu tiên vào ngày nào và ở nơi đàn cơ nào ?

Theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I, trang 14, Đức Phật Thích Ca giáng cơ dạy về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lần đầu tiên vào ngày 8-4-1926 (âl 26-2-Bính Dần) tại đàn cơ nơi Vĩnh Nguyên Tự, Cần Giuộc.

Bài Thánh Ngôn nầy, xin chép ra sau đây :

Thích Ca Mâu Ni Phật giáng cơ :

THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Chuyển Phật đạo, Chuyển Phật pháp, Chuyển Phật tăng, qui nguyên Đại Đạo. Tri hồ chư chúng sanh ?

Khánh hỷ ! Khánh hỷ ! Hội đắc TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, đại hỷ phát đại tiếu.

Ngã vô lự Tam đồ chi khổ.

Khả tùng giáo Ngọc Đế, viết Cao Đài Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. “

Bài Thánh ngôn Nho văn trên nghĩa là :

Đức Phật Thích Ca nói rằng : Chuyển toàn thể Phật đạo, Phật Pháp, Phật Tăng trở về gốc là nền Đại Đạo. Chư chúng sanh biết chăng ?

Vui mừng ! Vui mừng ! Hội được vào Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Chư Thần Thánh Tiên Phật quá vui mừng, phát ra tiếng cười lớn.

Ta không còn lo lắng về Ba đường khổ. Khá tùng theo lời dạy bảo của Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, nay gọi là Đấng Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.