1). Tứ giáo - Thất Chơn truyền
ID026432 - Chương : 1). Tứ giáo - Thất Chơn truyền 🖶 Print this Chương
Phần : II. Tứ giáo thất Chơn truyền
Sách : Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

1). Tứ giáo - Thất Chơn truyền

Tứ giáo là 4 Tôn giáo lớn trên Thế giới là : Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Thiên Chúa giáo.

Thất Chơn truyền là mất Chơn truyền. Chơn truyền là Giáo lý chơn thật, đúng chơn lý, đó chính là Chánh pháp do vị Giáo chủ tìm ra, truyền lại cho người đời, tu hành theo đó thì chắc chắn sẽ đắc đạo, thoát khỏi luân hồi.

Thất Chơn truyền nghĩa là cái giáo lý chơn thật của Đấng Giáo chủ truyền lại bị sửa cải cho sai lạc đi, khiến người tu lầm lạc, tu không đắc quả.

Bất cứ tôn giáo nào, sau một thời gian dài truyền bá, thì dần dần bị thất Chơn truyền, và thời kỳ thất Chơn truyền được gọi là thời Mạt Pháp.

Trong Tứ giáo thất Chơn truyền, chúng ta xem trước hết về Tam giáo : Phật giáo hay Thích giáo, Lão giáo hay Đạo giáo và Nho giáo hay Khổng giáo.