2). Thầy lập Đạo Cao Đài như thế nào ?
ID026441 - Chương : 2). Thầy lập Đạo Cao Đài như thế nào ? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Cách lập Đạo Cao Đài
Sách : Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

2). Thầy lập Đạo Cao Đài như thế nào ?

Thầy thấy cuộc đời biến đổi, thời khí bất hòa, nhơn tâm xu hướng về đường vật chất, bỏ mất tinh thần, nên phạm vào đường tội lỗi, thiệt là đời lầm lũi mãi mà không định hồn tỉnh hối, xúm lấn chen lội lặn tranh giành mùi tục lụy mà thay đổi chí cao minh.

Ba nền Chánh giáo (Nho, Thích, Đạo) đã nghiêng chinh, nhơn loại thảy chuộng hữu hình, không cần vô vi thâm viễn. Nay đã đến cuộc tuần hoàn giáp mối, nền Đạo Trời vận chuyển mà phổ hóa sanh linh.

Tam giáo xưa kia lập đạo, lúc ban sơ, truyền bá cơ diệu lý quang minh, bắt từ chỗ VÔ VI khẩu thọ tương truyền, lần lần xuống thì trở ra HỮU HÌNH mà đạo mầu thất chánh, tâm pháp lạc sai. Ấy là Cơ đạo đến thời kỳ cuối cùng của Tam giáo, thất Chơn truyền diệu pháp.

Còn Đạo Thầy, lại trái hẳn với Tam giáo, là bắt đầu truyền Đạo thì dụng HỮU HÌNH, lấy sắc tướng âm thinh mà độ đời một cách lẹ làng mau chóng.

Vả lại, Đạo Thầy bắt đầu do chỗ HỮU HÌNH mà truyền bá, rồi lần lần mới dẹp hết chỗ Hữu Hình mà đi đến chỗ VÔ VI, là cơ siêu phàm nhập Thánh.

Vậy, thà trước dụng cơ Hữu Hình để phổ hóa cho cơ đạo dễ lưu thông, rồi cứ đó mà dắt dẫn cho nó tấn hóa mãi trên đường cao thượng, riết đến chỗ không hư, tức là VÔ VI thì đạo pháp phát minh, cơ diêu lý huệ tâm ứng lộ; thế là Đạo Thầy không hư hoại đặng. Mà không hư hoại đặng là nhờ ở chỗ HỮU HÌNH đi lên riết đến tận VÔ VI.

Còn Tam giáo xưa, lại từ VÔ VI mà lần lần sa sụt xuống HỮU HÌNH, mới thành Đạo bế, rồi sai lầm ra Ngoại giáo Bàng môn.

Mà Thầy lập giáo kỳ nầy lại trái hẳn với nền cổ đạo. Thầy chỉ dùng cái huyền cơ bí pháp mà truyền đạo khắp dân gian. Thầy đem Chơn pháp diệu huyền trao cho người luyện thành Chánh giác thì phản bổn hoàn nguyên.

Thầy dùng huyền diệu cơ bút để hoằng khai cơ quan Vô Vi Đại Đạo. Thầy nhứt định không giao Thánh giáo cho tay phàm nữa, vì trước kia Tam giáo thất Chơn truyền là cũng bởi Thánh giáo ở trong tay phàm, nên các con canh cải làm sái lạc pháp linh.

Vậy Thiên Thơ Thầy định ngày nay Thầy lập giáo như vầy :

1. Trên dùng huyền diệu thiêng liêng mà bảo tồn cơ đạo.

2. Dưới để tự Thầy định mới có thể chuyển hóa nổi nhơn tâm, đủ sức Thần thông vận hành Chơn giáo, chớ nếu Thầy mà mượn xác phàm nặng nề thì làm sao biến hóa thiên hình vạn trạng mà phổ độ chúng sanh cho mau chóng nổi sôi, rần rộ được, chớ dùng huyền cơ bí pháp tất có thể lưu thông nháy mắt khắp mọi nơi.”

“ Cơ bút là để nắm quyền hành đạo giáo mà phổ hóa chúng sanh, để làm ngọn đuốc quang minh mà dẫn dắt người đời đến chỗ bổn nguyên, là cùng mục đích đó thôi.

Ấy nghĩa là Thầy dùng Cơ bút mà truyền đạo đức tinh thần và huấn luyện vạn linh cho trở nên hạng người chí đức cao siêu Tiên, Thánh, Phật vậy.” (Đại Thừa Chơn Giáo. 122 -123 - 124)

Nước Việt Nam, từ thời lập quốc đến nay, chưa có một nền tôn giáo nào mở ra cho người Việt Nam trên đất nước nầy. Nhưng người Việt Nam có tinh thần thờ kỉnh Trời Phật cùng chư Thần Thánh Tiên và tôn thờ các nền tôn giáo trên thế giới du nhập vào Việt Nam như : Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Công giáo, Tin Lành, . . .

Để ban thưởng cho dân tộc nhỏ nhoi nầy, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế mở ra cho dân tộc Việt Nam một nền Đại Đạo, lấy danh hiệu là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay nói vắn tắt là Đạo Cao Đài, để làm Quốc Đạo. Nhờ nền Đại Đạo nầy, các Đấng Thần Thánh Tiên Phật nơi cõi thiêng liêng sẽ giáng sanh xuống làm người Việt Nam, hoằng khai mối đạo ra khắp thế giới, tạo ra một nền văn minh mới về tinh thần cho nhơn loại.

Người Việt Nam nhờ nền Quốc Đạo nầy mà ngày sau sẽ làm chủ tinh thần của nhơn loại đúng theo 2 câu Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn :

Một nước nhỏ nhen trong vạn quốc,
Ngày sau làm chủ mới là kỳ.