3). Đạo Cao Đài sau nầy có thất Chơn truyền không ?
ID026442 - Chương : 3). Đạo Cao Đài sau nầy có thất Chơn truyền không ? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Cách lập Đạo Cao Đài
Sách : Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

3). Đạo Cao Đài sau nầy có thất Chơn truyền không ?

Chúng ta đều biết rằng, mọi vật trong cõi trần nầy đều có tánh cách vô thường. Hễ có sanh ắt có tử, hễ có khai ắt có lúc bế, có hưng thịnh ắt có lúc suy vong.

Đạo Cao Đài cũng không thể khác hơn các nền tôn giáo khác mà đứng ngoài qui luật : Thành, Trụ, Hoại, Không; do đó, nhứt định sau một thời gian truyền bá nào đó thì Đạo Cao Đài cũng sẽ bị thất Chơn truyền và bế lại.

Bất cứ nền tôn giáo nào cũng phải trải qua 3 thời kỳ : Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt pháp.

Như Phật giáo, thời kỳ Chánh pháp là 500 năm sau khi Đức Phật Thích Ca tịch diệt, thời kỳ Tượng pháp tiếp theo kéo dài được 1000 năm, và sau đó là thời kỳ Mạt pháp.

Thời kỳ Chánh pháp được dài lâu hay ngắn ngủi là do cách tổ chức lãnh đạo nền tôn giáo.

Theo Thánh giáo của Đức Chí Tôn, bài thi Tịch Đạo Nam phái có 2 câu đầu :

Thanh đạo Tam khai thất ức niên,
Thọ như Địa quyển, thạnh hòa Thiên.

Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn lập ra sẽ kéo dài được 700 ngàn năm (thất ức niên) thì mới thất Chơn truyền. Nhiều người ngạc nhiên và không tin tưởng, cho rằng con số 700 ngàn năm là quá đáng ! Những người có đức tin và có nghiên cứu kỹ Giáo lý của Đạo Cao Đài thì khác hẳn, vì 4 lý do kể ra sau đây :

1. Đây là mối đạo Trời (Thiên đạo) do Ông Trời lập ra thì đương nhiên phải khác hơn các nền tôn giáo trước đây do các Đấng Phật, Tiên, Thánh, giáng phàm lập ra.

2. Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài bằng huyền diệu cơ bút, chớ không đầu thai xuống cõi trần như các vị Giáo chủ khác, điều đó có nghĩa là Đức Chí Tôn không giao Chánh giáo cho tay phàm để càng ngày càng xa Thánh giáo mà biến ra Phàm giáo. Chính mình Đức Chí Tôn đến kỳ nầy làm vị Giáo chủ thiêng liêng để độ rỗi con cái của Ngài là nhơn loại trong buổi đời Hạ Nguơn Mạt kiếp.

3. Đức Chí Tôn lập Đạo bắt đầu từ chỗ Hữu Hình sắc tướng mà truyền bá, rồi lần lần mới dẹp hết chỗ Hữu Hình mà đi đến chỗ Vô Vi, là cơ siêu phàm nhập Thánh. Thế là Đạo của Đức Chí Tôn không hư hoại đặng, mà không hư hoại là nhờ từ chỗ Hữu Hình đi riết lên đến tận Vô Vi.

4. Tại sao Tam giáo bị xiêu đổ ? Là tại cái nền tảng không vững chắc. Còn nay, Đức Chí Tôn đến biểu làm cái nền móng cho vững vàng rồi mới xây Tòa nhà Đại Đạo, lại xây thành đắp lũy chung quanh, thì Tòa nhà ấy phải đặng vững vàng đặng thất ức niên dư, rồi Tòa Nhà Đại Đạo ấy mới bị xiêu đổ, và bị thất Chơn truyền như các tôn giáo khác.