1. Năm nấc thang tiến hóa

Đạo Cao Đài mở ra một con đường Tiến hóa chia làm 5 chặng tiến hóa hay 5 nấc thang tiến hóa cho chúng sanh đắc đạo tùy theo công đức tu hành được nhiều hay ít. 5 nấc thang tiến hóa ấy là 5 phẩm bực từ thấp lên cao là :

- Nhơn
- Thần
- Thánh
- Tiên
- Phật.

Do 5 nấc thang tiến hóa nầy mà Đạo Cao Đài dung hợp được tất cả các nền tôn giáo đã có từ trước đến nay như : Bà-La-Môn giáo hay Ấn Độ giáo), Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Thần đạo Trung Hoa và Nhựt Bổn.