a). Thể pháp của Đạo Cao Đài.
ID026447 - Tiết : a). Thể pháp của Đạo Cao Đài. 🖶 Print this Tiết
Chương : 2. Thể Pháp và Bí Pháp
Phần : IV. Giáo lý của Đạo Cao Đài
Sách : Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

a). Thể pháp của Đạo Cao Đài.

Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo chỉ rõ rằng : Thể pháp của Đạo Cao Đài nói gọn trong 4 chữ : PHỤNG SỰ VẠN LINH.

Vạn linh là tất cả các chơn linh trong Càn Khôn Vũ Trụ, gồm đủ Bát Hồn :

. Vật chất hồn,
. Thảo mộc hồn,
. Thú cầm hồn,
. Nhơn hồn,
. Thần hồn,
. Thánh hồn,
. Tiên hồn,
. Phật hồn.

Vạn linh đầu kiếp xuống cõi trần là chúng sanh. Vậy, Phụng Sự Vạn Linh tức là PHỤNG SỰ CHÚNG SANH.

Danh từ tuy không mới mẻ nhưng ý tưởng lại rất tiến bộ tân kỳ, vì từ xưa tới nay, người tu bao giờ cũng lo cho chính mình để mình được thành Tiên Phật, mà chơn lý của Đạo Cao Đài hiện nay là : Lo cho người tức lo cho ta; giúp người tiến hóa tức là giúp ta tiến hóa.

Do đó, đối với các tín đồ Cao Đài, Đức Chí Tôn bảo : Hãy hoàn toàn quên mình để phụng sự vạn linh.

Phụng sự vạn linh là một quan niệm sống rất cao cả, thỏa mãn đầy đủ 3 mục đích sống của 3 hạng người tiêu biểu của nhơn loại :

- Hạng mang quả kiếp nặng nề nên phải đầu kiếp trở lại cõi trần để trả quả.

- Hạng muốn học hỏi thêm để tiến hóa thêm nữa.

- Hạng muốn lập công đức để cho phẩm vị của mình thêm cao trọng nơi cõi thiêng liêng.

Chúng ta không thể tự biết rõ mình thuộc hạng nào trong 3 hạng vừa kể trên, cho nên cứ lấy việc Phụng Sự Vạn linh làm mục đích cuộc sống, thì mình sẽ được :

* Chúng ta không biết mình bị quả kiếp nơi nào, người nào, nhưng nhờ Phụng sự vạn linh, và nhờ hồng ân của Đức Chí Tôn, cho ta gặp được những người đó để chúng ta trả hết các quả kiếp tiền khiên.

* Chúng ta học hỏi để biết được bộ máy huyền vi mầu nhiệm của Tạo Hóa, chúng ta nhờ Phụng sự vạn linh và do việc Phụng sự ấy mà nó chỉ cho ta những điều mà ta muốn học hỏi, cũng như nhờ đó mà ta sẽ khám phá được những điều mà ta muốn biết.

* Chúng ta muốn cho phẩm vị của chúng ta nơi cõi thiêng liêng được thăng lên cao nữa thì chúng ta càng phải Phụng sự vạn linh nơi cõi trần nầy, dẫn dắt chúng sanh vào đường đạo đức, thì cái công quả to lớn đó mới giúp phẩm vị ta thêm cao trọng.

Lại nữa, việc Phụng sự vạn linh là phương thức hiệu quả nhứt để mỗi chúng ta trả 3 món nợ mà bất cứ ai đã mang xác thịt nơi cõi trần nầy đều mắc phải.

Ba món nợ đó là :

- Món nợ đối với cha mẹ phàm trần : Cha mẹ sanh ta ra, nuôi nấng dạy dỗ cho khôn lớn, công khó nhọc biết bao nhiêu mà kể.

- Món nợ đối với 2 Đấng Cha Mẹ thiêng liêng là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu đã sanh ra Chơn linh và Chơn thần của ta.

- Món nợ đối với xã hội, đã cung cấp cho ta những vật thực và những tiện nghi của cuộc sống, và món nợ quốc gia, đã bảo vệ của chúng ta được an lành.

Muốn trả dứt 3 món nợ nầy thì chỉ có cách là Phụng sự vạn linh, Phụng sự một cách triệt để và chí thành. Nếu được như vậy thì khi chúng ta thoát xác, cõi Thiêng liêng Hằng sống sẽ mở rộng cửa rước chúng ta trở về, vì không ai còn níu lưng đòi nợ chúng ta hết. Chúng ta đã phụng sự vạn linh tức là chúng ta đã trả dứt nợ.

Muốn phụng sự vạn linh đạt được hiệu quả tối đa và hoàn toàn tốt đẹp thì phải có phương pháp và tổ chức khoa học. Do đó, Đức Chí Tôn lập ra cho chúng ta một cơ quan phụng sự vạn linh là nền Đại Đạo Cao Đài với hình thể gồm 3 Đài : Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài và Bát Quái Đài.

- Cửu Trùng Đài : lo việc phổ độ và giáo hóa nhơn sanh, giúp nhơn sanh giác ngộ, cải ác tùng lương, dẫn dắt nhơn sanh vào đường đạo đức.

- Hiệp Thiên Đài : lo gìn giữ luật pháp Chơn truyền Đại Đạo, không cho ai sửa cải.

- Bát Quái Đài : chỉ huy 2 Đài trên để điều động toàn thể cơ quan phụng sự vạn linh cho được hiệu quả.

Bên cạnh Cửu Trùng Đài còn có Cơ Quan Phước Thiện để cứu khổ và giải khổ cho nhơn sanh.

Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật, Đạo Nghị Định, là những cái hàng rào dựng lên dọc theo con đường Phụng sự, và Giáo lý Đại Đạo là người dẫn đường cho mỗi người chúng ta đi trọn vẹn trong con đường đó, đúng theo Thánh ý của Đức Chí Tôn.

Việc phụng sự vạn linh và đánh giá kết quả việc phụng sự đó, Đức Chí Tôn gọi là một Trường Thi Công Quả.

“ Vì vậy mà Thầy hằng nói cùng các con rằng : Một Trường thi Công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc Thế giới thì phải đi tại cửa nầy mà thôi.” (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 34)

Tất cả những hình thức tổ chức trên : Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Bát Quái Đài và Cơ Quan Phước Thiện đều được gọi chung là Thể pháp của Đạo Cao Đài trong mục tiêu quan trọng nhứt là Phụng sự vạn linh.