3). Cách thờ phượng

Đạo Cao Đài thờ 2 Đấng tối cao tạo dựng ra Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật. Đó là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, tức là 2 Ngôi : Ngôi Dương và Ngôi Âm.

* Ngôi Dương là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngày nay tá danh là Cao Đài. Ngài là chủ tể Dương Quang. (Xem Vũ trụ quan : Thượng Đế).

* Ngôi Âm là Diêu Trì Kim Mẫu, hay Cửu Thiên Huyền Nữ, thường gọi là Đức Phật Mẫu, chủ tể Âm Quang.

Đền Thờ Đức Chí Tôn ở trung ương là Tòa Thánh Tây Ninh, xây cất theo kiểu vở của Thiên đình, lấy theo hình ảnh của Bạch Ngọc Kinh nơi cõi thiêng liêng, nên Tòa Thánh Tây Ninh được xem là Bạch Ngọc Kinh tại thế. Ở các địa phương, Đền thờ Đức Chí Tôn được gọi là Thánh Thất.

Đền thờ Đức Phật Mẫu thì gọi là Điện Thờ Phật Mẫu, hiện nay ở Trung ương được tạm đặt tại Báo Ân Từ trong Nôi Ô Tòa Thánh. Điện Thờ Phật Mẫu Trung ương sẽ được xây dựng tại khu đất 4 mẫu dành sẵn, cách Tòa Thánh khoảng 1000 thước về hướng bắc, trên đường đi đến núi Bà.