4). Đại Ân Xá.

Lần khai đạo kỳ 3 nầy, Đức Chí Tôn mở ra một cuộc Đại Ân Xá cho toàn cả chúng sanh trong Càn Khôn Vũ Trụ, nếu biết ngộ kiếp một đời tu thì đủ đắc đạo, trở về cùng Đức Chí Tôn.

Trong chiều hướng đó, Đức Chí Tôn ra lịnh đóng cửa Địa Ngục, không cho đày đọa hành hạ các tội hồn. Các chơn hồn làm điều tội lỗi trong kiếp sanh, được đưa đến cõi Âm Quang học đạo, sau đó cho tái kiếp trở lại cõi trần để trả xong nghiệp quả, cho kịp dự kỳ thi chung kết Hội Long Hoa.

Đức Chí Tôn cũng ra lịnh mở cửa các Từng Trời để rước người phước đức đắc đạo trở về.

Vô Địa ngục, vô quỉ quan,
Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.
(Phật Mẫu Chơn Kinh)

Đóng Địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực Lạc, dẫn miền Tây phương.
(Kinh Giải Oan)