5). Nho Tông Chuyển Thế.

Đối với mặt xã hội, tức là về mặt Đời, Đức Chí Tôn chủ trương Nho Tông Chuyển Thế, nghĩa là dùng tinh hoa của giáo lý Nho giáo để giáo hóa người đời, làm cho cảnh đời bạo ngược, vô luân, chuyển hóa trở nên thuần lương đạo đức.

Tại sao Đức Chí Tôn không dùng Phật giáo, hay Thiên Chúa giáo làm căn bản chuyển thế ? Mà phải dùng Nho giáo?

Bởi vì không có học thuyết nào dạy Nhơn Đạo kỹ bằng Nho giáo. Mà muốn cải tạo xã hội thì phải dạy về Nhơn Đạo, chớ không dạy Thánh đạo, Tiên đạo hay Phật đạo.

Nhưng Đức Chí Tôn chỉ lấy những tinh hoa then chốt của Nho giáo làm căn bản cho việc giáo dục, chớ không lấy toàn bộ Giáo lý Nho giáo, bởi vì toàn cả giáo lý Nho giáo có nhiều điểm không còn thích hợp với thời đại tiến bộ hiện nay.

Những phần tinh hoa của Nho giáo được áp dụng, có thể kể ra sau đây :

- Về phần chung : Thiên Địa Vạn vật đồng nhứt thể.

- Nhơn nghĩa.
- Trung Dung.

- Về phần riêng : Nam thì Tam Cang, Ngũ Thường. Nữ thì Tam Tùng, Tứ Đức.

Phương pháp thực hành chủ trương Nho Tông Chuyển Thế, trước tiên gồm 3 điểm :

- Trọng Nhơn luân : Nêu cao phẩm giá và đạo đức con người.
- Sùng Nhơn Nghĩa : Tôn trọng điều Nhơn và điều Nghĩa.
- Hưng Lễ Nhạc : Phục hưng tinh thần của Lễ và Nhạc là Kính và Hòa.