1). Bát Quái Đài.

1). Bát Quái Đài : thuộc phần vô hình, do Đức Chí Tôn chưởng quản, gồm : Các Đấng Giáo chủ Tam giáo và Ngũ Chi, Tam Trấn Oai Nghiêm cầm quyền Tam giáo thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cùng chư Thần Thánh Tiên Phật. Đài nầy có nhiệm vụ điều khiển tất cả các hoạt động của Đạo Cao Đài qua sự thông công bằng cơ bút nơi Hiệp Thiên Đài.