2). Hiệp Thiên Đài.

2). Hiệp Thiên Đài : là cơ quan bán hữu hình, do Đức Hộ Pháp chưởng quản. Hiệp Thiên Đài có 2 nhiệm vụ :

- Nhiệm vụ thiêng liêng là cơ quan Cơ Bút làm trung gian thông công giữa Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài.

- Nhiệm vụ phàm trần là bảo hộ Luật pháp Chơn truyền của Đạo. Trong trường hợp nầy, Hiệp Thiên Đài giống như Tối Cao Pháp Viện và Bộ Pháp Chánh giống như Bộ Tư Pháp của chánh quyền Đời.

Hiệp Thiên Đài có 3 Chi : Pháp, Đạo và Thế.

-Chi Pháp do Đức Hộ Pháp chưởng quản.
-Chi Đạo do Đức Thượng Phẩm chưởng quản.
-Chi Thế do Đức Thượng Sanh chưởng quản.

Dưới Đức Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh là Thập nhị Thời Quân (12 vị Thời Quân), chia ra mỗi Chi 4 vị, như Chi Pháp có 4 vị Thời Quân là : Tiếp Pháp, Khai Pháp, Hiến Pháp và Bảo Pháp.

Hệ Thống Chức sắc Hiệp Thiên Đài

THƯỢNG PHẨM HỘ PHÁP THƯỢNG SANH
Chi Đạo Chi Pháp Chi Thế
BẢO ĐẠO BẢO PHÁP BẢO THẾ
HIẾN ĐẠO HIẾN PHÁP HIẾN THẾ
KHAI ĐẠO KHAI PHÁP KHAI THẾ
TIẾP ĐẠO TIẾP PHÁP TIẾP THẾ


Thánh-Thất C.Q.P.T. Bộ Pháp Chánh Ban Thế Đạo
1.Trí 1.Phật Tử
Huệ 2. Tiên Tử
Cung 3. Thánh Nhơn 1. Tiếp Dẫn Đạo Nhơn 1. Phu Tử
2.Trí 4. Hiền Nhơn 2. Chưởng Ấn
Giác 5. Chơn Nhơn 3. Cải Trạng 2. Đại Phu
Cung 6. Đạo Nhơn 4. Giám Đạo
3.Vạn 7. Chí Thiện 5. Thừa Sử 3. Quốc sĩ
Pháp 6. Truyền Trạng
Cung 8. Giáo Thiện 7. Sĩ Tải 4. Hiền Tài
9. Hành Thiện 8. Luật Sự.
10. Thính Thiện
11. Tân Dân
12. Minh Đức

Trực thuộc Hiệp Thiên Đài, Đức Phạm Hộ Pháp có lập ra 4 cơ quan : 2 cơ quan trực thuộc Chi Đạo là Cơ Quan Phước Thiện và Tịnh Thất, 1 cơ quan trực thuộc Chi Pháp là Bộ Pháp Chánh, và 1 cơ quan trực thuộc Chi Thế là Ban Thế Đạo.

- Cơ Quan Phước Thiện : để cứu khổ chúng sanh, và cũng mở ra một con đường tu theo Thập nhị Đẳng cấp thiêng liêng cho chúng sanh lập công lập đức mà đắc đạo, cho nên Cơ Quan Phước Thiện có 12 phẩm cấp Chức sắc từ Minh đức đến Phật Tử.

- Cơ quan Tịnh Thất : gồm 3 Cung 3 Động là : Trí Huệ Cung Thiên Hỷ Động, Trí Giác Cung Địa Linh Động, Vạn Pháp Cung Nhơn Hòa Động, dành cho những người có đủ Tam Lập vào đó có Minh sư truyền Tâm pháp luyện đạo.

- Bộ Pháp Chánh : gồm 8 phẩm Chức sắc từ phẩm Luật Sự đến phẩm cao nhất là Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, để giúp cho chư vị Thời Quân thi hành quyền Tư Pháp của Hiệp Thiên Đài.

- Ban Thế Đạo : gồm 4 phẩm Chức sắc từ Hiền Tài lên phẩm Phu Tử, dành cho những người trí thức và quan lại của quyền Đời có chỗ lập công với Đạo, chuẩn bị cho bước đường xả thân hành đạo sau nầy.