3). Cửu Trùng Đài.

Cửu Trùng Đài là cơ quan Phổ Độ và Giáo Hóa nhơn sanh vào cửa Đạo tu hành.

Cửu Trùng Đài có 9 phẩm Chức sắc, dưới quyền của Đức Giáo Tông chưởng quản. 9 phẩm Chức sắc nầy đối phẩm với Cửu phẩm Thần Tiên nơi Bát Quái Đài :

1. Giáo Tông đối phẩm với Thiên Tiên (Phật vị).
2. Chưởng Pháp đối phẩm với Nhơn Tiên.
3. Đầu Sư đối phẩm với Địa Tiên.
4. Chánh Phối Sư và Phối Sư đối phẩm Thiên Thánh.
5. Giáo Sư đối phẩm với Nhơn Thánh.
6. Giáo Hữu đối phẩm với Địa Thánh.
7. Lễ Sanh đối phẩm với Thiên Thần.
8. Ban Trị Sự đối phẩm với Nhơn Thần.
9. Đạo Hữu đối phẩm với Địa Thần.

Cửu Trùng Đài lại phân ra làm 2 phái : Phái Nam và Phái Nữ. Chức sắc mỗi phái có quyền hành riêng biệt, chỉ điều hành bên phái của mình mà thôi.

Chức sắc Nữ phái chỉ được lên phẩm cao nhứt là Nữ Đầu Sư. Pháp Chánh Truyền không cho Nữ phái lên phẩm Chưởng Pháp và Giáo Tông. Đạo phục của Chức sắc Nữ phái hoàn toàn màu trắng.

Chức sắc bên Nam phái dưới phẩm Giáo Tông được chia làm 3 nhóm, cũng gọi là 3 phái : Thái, Thượng, Ngọc, có Đạo phục màu sắc khác nhau, rất dễ phân biệt.

Chức sắc phái Thái mặc Đạo phục màu vàng.
Chức sắc phái Thượng mặc Đạo phục màu xanh dương
Chức sắc phái Ngọc mặc Đạo phục màu đỏ.

Tổ chức HÀNH CHÁNH ĐẠO của Cửu Trùng Đài bên Nam phái và Nữ phái đều có lập ra 9 Viện, gọi là Cửu Viện, dưới quyền điều khiển trực tiếp của các vị Chánh Phối Sư, kể ra :

Thái Chánh Phối Sư cai quản 3 Viện : Hộ, Lương, Công.
Thượng Chánh Phối Sư cai quản 3 Viện : Học, Y, Nông.
Ngọc Chánh Phối Sư cai quản 3 Viện : Hòa, Lại, Lễ.

Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài Nữ phái cũng có 9 Viện y như Nam phái, nhưng Nữ phái chỉ có một vị Nữ Chánh Phối Sư, nên vị nầy cai quản tất cả 9 Viện Nữ phái. Đó là Tổ chức Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài ở Trung ương.

Hệ thống Chức sắc Cửu Trùng Đài

(không có) Ngọc Chưởng Pháp Thượng Chưởng Pháp Thái Chưởng Pháp
Nữ Đầu Sư Ngọc Đầu Sư Thượng Đầu Sư Thái Đầu Sư
Nữ Chánh Phối Sư Ngọc Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư Thái Chánh Phối Sư
Nữ Phối Sư Ngọc Phối Sư Thượng Phối Sư Thái Phối Sư
(khg g.hạn) 11 vị 11 vị 11 vị
Nữ Giáo Sư Ngọc Giáo Sư Thượng Giáo Sư Thái Giáo Sư
khg g.hạn) 24 vị 24 vị 24 vị
Nữ Giáo Hữu Ngọc Giáo Hữu Thượng Giáo Hữu Thái Giáo Hữu
(khg g.hạn) 1000 vị 1000 vị 1000 vị
Nữ Lễ Sanh Ngọc Lễ Sanh Thượng Lễ Sanh Thái Lễ Sanh
(khg g.hạn) (khg g.hạn) (khg g.hạn) (khg g.hạn)

Ban Trị Sự
Nữ Chánh Trị Sự Chánh Trị Sự
Nữ Phó Trị Sự Phó Trị Sự
Nữ Thông Sự Thông Sự
NỮ ĐẠO HỮU NAM ĐẠO HỮU

Hệ thống Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài

Giáo Tông
Hệ thống Chức sắc Cửu Trùng Đài
Ngọc Chưởng Pháp Thượng Chưởng Pháp Thái Chưởng Pháp
Nữ Đầu Sư Ngọc Đầu Sư Thượng Đầu Sư Thái Đầu Sư
Nữ Chánh Phối Sư Ngọc Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư Thái Chánh Phối Sư

Cửu Viện Nữ phái Cửu Viện Nam phái
Hòa Lại Lễ Học Y Nông Hộ Lương Công Hòa Lại Lễ Học Y Nông Hộ Lương Công
TRẤN ĐẠO TRẤN ĐẠO
Nữ Giáo Sư Giáo Sư
Nữ Khâm Trấn Đạo Khâm Trấn Đạo
CHÂU ĐẠO CHÂU ĐẠO
Nữ Giáo Hữu Giáo Hữu
Nữ Khâm Châu Đạo Khâm Châu Đạo
TỘC ĐẠO TỘC ĐẠO
Nữ Lễ Sanh Lễ Sanh
Nữ Đầu Tộc Đạo Đầu Tộc Đạo
HƯƠNG ĐẠO HƯƠNG ĐẠO
Nữ Chánh Trị Sự Chánh Trị Sự
Nữ Đầu Hương Đạo Đầu Hương Đạo
ẤP ĐẠO ẤP ĐẠO
Nữ Phó Trị Sự Phó Trị Sự
Nữ Thông Sự Thông Sự
Nữ Đạo hữu Nam Đạo hữu

Hành Chánh Đạo ở cấp địa phương gồm :

- Trấn Đạo, gồm nhiều Châu Đạo, do vị Giáo Sư làm Khâm Trấn Đạo.
- Châu Đạo, gồm nhiều Tộc Đạo, do vị Giáo Hữu làm Khâm Châu Đạo.
- Tộc Đạo, gồm nhiều Hương Đạo, do vị Lễ Sanh làm Đầu Tộc Đạo.
- Hương Đạo gồm nhiều Ấp Đạo, do vị Chánh Trị Sự làm Đầu Hương Đạo.
- Ấp Đạo, gồm các tín đồ ở trong một Ấp, do 2 vị Phó Trị Sự và Thông Sự làm đầu.

Bên Hành Chánh Đạo Nữ phái cũng tổ chức các cấp y như bên Nam phái, nhưng chỉ điều hành bên Nữ phái mà thôi.

Cửu Trùng Đài có lập thêm 2 cơ quan : Cơ quan Phổ Tế và Hội Thánh Ngoại Giáo.

- Cơ Quan Phổ Tế có nhiệm vụ giúp đỡ những người thuộc tôn giáo khác hay các Chi phái nhập về Đạo Cao Đài.

- Hội Thánh Ngoại Giáo có nhiệm vụ phổ độ người ngoại quốc, dưới quyền điều khiển trực tiếp qua Cơ bút của Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo).