B.Luật Pháp.

Về phương diện Luật pháp, cũng chia ra 3 quyền : Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp.

 

1). Lập pháp.

Quyền Lập pháp là của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh gồm :

Hội Nhơn Sanh,
Hội Thánh,
Thượng Hội.

Ba Hội nầy chỉ lập Luật để tu hành chớ không phải lập Luật để trị Đời.

a. Hội Nhơn Sanh : Thành phần của Hội Nhơn Sanh :

- Các Phái viên Nam Nữ : Đại diện cho các tín đồ Nam Nữ , do toàn thể các tín đồ bầu ra.
- Các Nghị viên Nam Nữ : Đại diện cho các Chức việc Ban Trị Sự, do các Chức việc trong mỗi Tộc Đạo bầu ra.
- Các vị Lễ Sanh Đầu Tộc Đạo.

Hội Nhơn Sanh của Đạo Cao Đài giống như Hạ Nghị Viện của chánh quyền Đời.

b. Hội Thánh : Gồm tất cả Chức sắc Cửu Trùng Đài Nam phái và Nữ phái, từ phẩm Giáo Hữu đến phẩm Phối Sư và Chánh Phối Sư.

Trong trường hợp nầy, Hội Thánh giống như Thượng Nghị Viện của chánh quyền Đời.

c. Thượng Hội : gồm 11 Chức sắc cao cấp nhứt của Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, kể ra :

Bên Cửu Trùng Đài có: Bên Hiệp Thiên Đài có:
Đức Giáo Tông Đức Hộ Pháp
3 vị Chưởng Pháp Thượng Phẩm
3 vị Đầu Sư Nam Thượng Sanh.
1 vị Nữ Đầu Sư.

Hội Nhơn Sanh lập Luật, quyết nghị xong thì dâng lên Hội Thánh. Hội Thánh có tánh cách dung hòa, kềm chế bớt những ý nguyện quá bồng bột và dục tấn của nhơn sanh, để Luật pháp đưa ra vừa sức thực hành của nhơn sanh. Sau cùng thì dâng lên Thượng Hội xem xét có điều nào trái với Thiên điều thì sửa đổi.

Vì Luật pháp do nhơn sanh lập ra để tu hành nên lúc nào cũng vừa sức và hợp thời, luôn luôn phù hạp với trình độ tiến hóa của nhơn sanh.

Hễ có quyền lập luật thì đương nhiên có quyền sửa cải luật. Sau một thời gian thi hành, hễ nhơn sanh thấy luật nào đã lỗi thời, không còn phù hạp nữa thì nhơn sanh có quyền quyết nghị sửa đổi hay bãi bỏ.

 

2). Hành Pháp : là cơ quan Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài, gồm tất cả Chức sắc, Chức việc Nam Nữ, điều hành guồng máy của Đạo để phổ độ và giáo hóa nhơn sanh đi đúng theo khuôn viên luật pháp của Đạo.

Cơ Quan Phước Thiện cũng được xem như thuộc về Hành Pháp, vì đó là cơ quan tổ chức nền kinh tế và sản xuất của Đạo để nuôi Đạo và cứu khổ nhơn sanh.

 

3). Tư Pháp : Quyền Tư Pháp thuộc về Hiệp Thiên Đài.

Hiệp Thiên Đài quản lý và bảo vệ Luật pháp, giải thích Luật pháp, tổ chức các Tòa Án Đạo để xử trị Chức sắc và tín đồ vi phạm Luật pháp Đạo.

Thập nhị Thời Quân giống như Tối Cao Pháp Viện của chánh quyền Đời.

Bộ Pháp Chánh giống như Bộ Tư Pháp của quyền Đời.