2). Hành Pháp : là cơ quan Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài, gồm tất cả Chức sắc, Chức việc Nam Nữ, điều hành guồng máy của Đạo để phổ độ và giáo hóa nhơn sanh đi đúng theo khuôn viên luật pháp của Đạo.

Cơ Quan Phước Thiện cũng được xem như thuộc về Hành Pháp, vì đó là cơ quan tổ chức nền kinh tế và sản xuất của Đạo để nuôi Đạo và cứu khổ nhơn sanh.